Dhukaasni dhaabbannaan gareen gargaarsaa namoomaa jalqabaa Gaazaa galan

Konkolaataa fe'umsaa deeggarsa namoomaa qabachuun Gaazaa karaa Keerem Shaalom seenan

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Konkolaataa fe'umsaa deeggarsa namoomaa qabachuun Gaazaa karaa Keerem Shaalom seenan

Lammiileen Paalastaayiin kumaatamaan lakkaa’aman manaa fi naannoo barbadaa’etti deebi’aa jiru. Qondaalotni Gaazaa deebisanii ijaaruudhaaf waggoota fudhachuu danda’a jedhaniiru.

Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa namootni miidhaman akka baraarfaman dursi kennamuu qaba jedhe.

Lola guyyaa 11f tureen namooti 250 ol ajjeefamaniiru, baayyeen isaanii immoo Gaazaarraati. Haamaasiifi Israa’el anatu injifate jedhu.

Kibba Israa’elitti jiraattonni dhukaasni dhaabachuun gammadanillee, lolli deebi’ee akka hin uumamneef ammallee yaaddoo qabu.

Mootummota Gamtoomanii dabalatee konkolaataawwan deeggarsaa garagaraa erga Israa’el karaa Gaazaatti qaxxaamursu Kariim Shaaloom banteen booda qoricha,nyaataa fi boba’aa gara Gaazaatti geessaa jiru.

Namoonni 100,000 tahan lola kanaan manaafi qe’ee isaanii gadhiisanii gara daangaatti baqataniiru. Namoonni 800,000 taha bishaan dhugaatii qulqulluu hin argatan jedha Unicef.

Maargaareet Heeriis, dubbii himtuun WHO gargaarsi meeshaalee fayyaafi deeggarsi ogeessaa hatattamaan yoo gahuu baate meeshaaleen fayyaa wal-hankaakuu mala jette.

Gaazaa waggooti dheeraaf meeshaaleefi namoonni alaa akka hin galle Masrii fi Israa’eliin dhorkamtee turte, kunis meeshaan waraanaa Hamaas akka hin qaqqabne gochuufi.

Paalastaayinitti qaamni UN bakka bu’u hojiin jalqabaa namoota qe’ee isaaniirraa buqqa’an kan kumaatamaan lakkaa’aman adda baasuufi gargaaaruu dha jedheera. Kanaafis deeggarsi doolaara miiliyoona 38 baasu barbaachisa.

Gaafa Kamisaa Gaazaatti ministirri manneetii, manoonni 1800 tahan jireenyaaf hin mijatan, kan 1000 tahan immoo barbadaa’aniiru.

‘’Kanneen barbadeessuuf torbee lama fudhate, deebisanii ijaaruuf garuu hanga waggaa 10 fudhachuu danda’a,’’ jedhan daariktarrii Fannoo Diimaa naannolee BahaGidduugalaa.

Samiraa Abdallaa Naasir mannishee naannoo Beet Haanoon jiru yeroo lolichaa akka hin taanetti manca’uu dubbatti.

‘’Mana keenyatti deebineerra garuu bakka teenyu hin qabnu, bishaan hin qabnu, ibsaa hin qabnu, siree hin qabu, homaa hin qabnu,’’ jechuun Rooyitarsitti himte.

Jiraattuun biraa Azaar Naasir jedhamtu immoo,’’ iddoo akkanatti manca’e yoon argu seenaa keessatti kan jalqabaati,’’jechuun AP’tti himteetti.

Lolli kuni gaafa Caamsaa 10 kan jalqabe yoo tahu muddama Israa’el-Paalastaayiin Baha Yeruusaaleem torbanootaaf turetu wal-waraanuutti geeddarame.

Hamaas Israa’eliin naannoo qulqullaa’aa Musliimonniifi Yihudoonni kabajan Baha Yeruusaalemii akka baatu erga akeekkachiiseen booda rookeetii dhukaasuu jalqabe.

Lola kanaan namoota 232 Gaazaatti du’an keessaa 100 ol dubartootaa fi daa’immanidha. Israa’el garuu Gaazaatti kan ajjeefaman 150 ol hidhattoota dha jetti. Hamaas loltoonni meeqa akka jalaa du’an hin ibsine.

Israa’el keessatti namoonni 12 yoo ajjeefaman isaan keessaa lama daa’immani dha. Hidhattoonni Gaazaa jiran rookkeettiiwwan 4,000 tahan gara daangaashee darbachuu himteetti.