Leedii Gaagaa: Yeroon dirqamaan gudeedamee ulfaa'etti 'sammuun kiyya na miidhamee ture' jette

Leedii Gaagaa

Madda suuraa, Apple TV+

Addunyaarratti muuziqaatiin gurra guddaa kan qabdu Leedii Gaagaa yeroo dirqamaan gudeedamtee ulfooftetti miidhaan sammuu hamaan akka ishee mudatee ture himte.

Yeroo miidhaan kun irra gahe umuriin ishee waggaa 19 kan turteefi reefuu hojii muuziqaa akka jalqabde kan dubbattu Leedii Gaagaa, namni dirqamaan ishee gudeede ammoo qopheessaa muuziqaa ture jetti.

Piroduusarri muuziqaa kun yoo uffatakee ofirraa hin baastu ta'e albeema kee si jalaa gubna jechuun ishee doorsisaa akka ture ibsiti.

Kana hordofuun yeroo sanatti Leedii Gaagaa dirqamaan gudeedamtee ulfooftees turte.

Yeroo tokkos ulfooftee dhukkubsaa osoo jirtuullee dirqamaan na gudeedee ture kan jettu Leedii Gaagaa, namni ishee gudeede kun yeroo tokko gola tokko keessatti akka ishee gate dubbatteetti.

Yeroo kun ishee mudatee turettis miidhaan sammuu hamaa akka ishee mudatee ture kan himtu Leedii Gaagaa, baroota dheeraan boodallee rakkoo sammuu ishee mudateen gidiraa sammuu hamaa keessa galtee turuu ibsiteetti.

Leedii Gaagaa maqaa waltajjiirratti isheef moggaafameefi ittiin beekamtu yoo ta'u, maqaan ishee ganamaa garuu Isteefaanuu Germaanootaa jedhama.

Leedii Gaagaa rakkoo isheerra gahe kana sagantaa Operaah Wiinfiree Ilma Mootii Haarii waliin ta'uun dhiyeessitu 'Ze Mii Yuu Kaant See' (Anaa isin/ati arguu hin dandeenye) jedhamurratti ture.

Sagantaan kun qophii Appil TV irratti walitti fufinsaan kan dhiyaatudha.

Qophiin sun fayyaa sammuu irratti hubannoo uumuuf kan kaayyeeffatedha. Miidhaa irra gahee ture yeroo dubattutti imimmaan roobsaa kan turte Leedii Gaagaa, dirqamaan gudeedamuun kun yeroo reefuu industirii muuziqaatti makamtetti ture.

Sammuu isheerra miidhaa gahe irraan kan ka'e wantoota yeroo sana isheerratti raawwatamanis tokko tokko akka hin yaadannellee ni dubbatti.

Yeroo ammaa umuriin weellistuu beekamtuu kanaa waggaa 35 kan guute yoo ta'u, piroduusara muuziqaa dirqamaan ishee gudeede sanaa ibsuudhaaf fedhiishee akka hin taane himti.

"Sosochii 'Me Too' waliin walqabatee dubartoonni eenyummaa namoota miidhaa gudeeddii qaqqabsiise ibsuun boqonnaa samuu isaaniif kenna jedhu. Kun anaafis naaf gala. Haata'u malee, nama kana maqaa isaa dhaga'uus ta'e ijaan arguu hin barbaadu," jetti.

Leedii Gaagaa dirqamaan gudeedamuu ishee jalqaba kan ifa goote bara 2014 keessa ture. Kanatti dabalataanis, hojii muuziqaa ishee warra akka 'Siwaayiin' fi 'Tiil It Happens Tuu Yuu' kanneen jedhan keessattis miidhaa irra gahe ibsitee sirbiteetti.

Keessattuu, muuziqaa ishee tokko keessatti miidhaawwan mooraa kollejjoota Ameerikaa keessatti raawwataman kaasuun ibsiteetti. Muuziqaan kun fiilmii 'Hantiing Giraawond' waliin walqabatee kan qopheessite ture.

Muuziqaa kanaanis bara 2016 Badhaasa Oskaariitiif kaadhimamtee ture.

Waggootaan booda akka miidhamni sammuu irra gahe kan himte Leedii Gaagaa, hojii muuziqaasheetiin yeroo gara garaatti badhaasa mo'atteetti.

Waggoota lamaan dura yeroo muuziqaashee 'Istaar iis Boorn' jedhuun Badhaasa Oskaarii argattetti rakkoo fayyaa sammuu sababa dirqamaan gudeedamuun ulfooftee turteen ishee mudate sana keessa turte.