Latiifaa: Suurri intala mootii Dubaay manatti hidhamtee jirtu mul'achuun ijoo dubbii ta'e

Suura Latiifaan hiriyootashee waliin irratti mul'atte

Madda suuraa, INSTAGRAM

Gara dhuma torban kanaa miseensa maatii mootii kan taate Intalli Mootii Dubaay Laatiifaan suurri ishee Inistaagiraama irratti argamuun isaa ijoo dubbii ta'eera.

Haalli Intalli Mootii Dubaay Latiifaan irra jirtu kun yeroo dheeraatiif ijoo dubbii ta'ee tureera.

Ji'a Guraandhala darbe keessa viidiyoon BBC iccitiin waraabame argate gabaaseen Intalli Mootii Dubaay kun ugguramtee akka jirtuufi lubbuusheefillee akka yaaddoftu himtee turte.

Erga viidiyoon sun tamsa'een booda maatiin moototaa Dubaay kun haala isheen keessa jirtu akka ifa godhaniif dhiibbaan irratti taasifamaa tureera.

Suurri amma mullate kun kan dhugaa ta'uu isaa garuu BBCn mirkaneeffachuu hin dandeenye. Waa'ee suurichaa ilaalchisees ibsa dabalataa argachuuf yaaliin taasifame hin milkoofne.

Haata'u malee, hiriyyaan dhiyoo Intala Mootii Dubaay, Laatiifaa, kan taate suuricharratti kan mul'attu mana keessatti hidhamtee kan jirtu Laatiifaa ta'uu ishee ni mirkaneessiti.

BBCn akkaataa suurri kun itti bahe waan akka tasaa ta'e akka hin taane ni shakka.

Sochii Laatiifaa bilisa baasuudhaaf jalqabame kan hundeesse Daaviid Heey akka jedhutti, yeroo kanatti suurri ishee bahee mul'achuun tarii dhiibbaa addunyaan taasiserraa kan ka'een jijjiiramni akka jiru kan agarsiisudha.

Ta'us garuu ibsa dabalataa kennuudhaaf ammallee yeroon isaa hin geenye jedheera.

Yaaliin BBCn Imbaasiin Yunaayitid Arab Imiratis Landanitti argamu akka waa'ee suurichaarratti ibsa kennuuf taasise hin milkoofne.

Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomaniis suuricha ilaalchisuun yaada kennuu irraa of qusateeera.

Haata'u malee, Latiifaan haala akkamii keessa akka jirtu odeeffannoo guutuu Yunaayitid Arab Imiratis irraa akka dhiyaatuuf eegaa akka jiru himeera UN.

Suuricha irratti Latiifaan wiirtuu gabayaa Mool Of Ze Imiratis jedhamu keessa dubartoota lama waliin taa'aa osoo jirtuu kan agarsiisudha.

Hiriyyoonni duraanii Intala Mootii Dubaay akka jedhanitti dubartoonni isheen waliin suuricha irratti mul'atan hiriyyoota isheetti dhiyaatan beekaman akka ta'an himu.

Suurichi Inistaagiraam irratti maxxanfamuu malee meeshaa suurichi ittiin kaafameefi bakka isaa odeeffannoon ibsu (meta data) irraa hambifameera.

Suurichi Inistaagiraama irratti kan maxxanfame Kamisa darbe akkaawontii hiriyyaa Latiifaatiin.

Suuricha jalattis "Hiriyyoota kiyya waliin halkan ajaa'ibaa moolii Dubaayitti" kan jedhu barreeffameera.

Dubartoota lamaan Intala Mootii waliin suuricha irratti mul'atan BBCn dubbisuuf yaalee deebii hin arganne.

Hojjetaan Huumaan Raayits Waach Keneet Rooz akka jedhanitti, "Suurichi dhugaadha jedhamee fudhatamnaan tarii jireenya Intalli Mootuun kun itti jirtu wanta jedhu tokko qaba. Yoo xiqqaate lubbuun jiraachuu ishee ni mullisa."

Suurri ishee Kamisa maxxanfame kun Sanbatas Inistaagiraam irratti irra deebiin mul'ateera.

Suura Sanbata mul'ate kana jalatti ammoo "Mana Nyaataa Biichee Maareetti nyaata ajaa'ibaa Latiifaa waliin" kan jedhu irratti barreeffameera.

Biichee Maareen mana nyaataa baayyee beekamaa gamoo guddicha Burjii Kaliifaa keessatti argamudha.

Guraandhala keessa haala Intalli Mootiin kun itti jirtu ifa akka ta'uuf dhiibbaa Yunaayitid Arab Immiratis irratti cimeen Laatiifaan kunuunsi maatiin isheef taasifamaa haala fayyaa gaarii ta'erratti argamti jedhee ture.

Yeroon isaa geenyaan ummatatti akka makamtus waadaan galamee ture.

Latiifaan ijoollee bulchaa Dubaay kan biliyeenara ta'an Sheeh Mohaamma Biin Raashiid al-Maaktum 25 keessaa ishee tokkodha.

Waggaa lama dura dhokattee Dubaay irra baqachuudhaaf yaaliin taasifte hin milkoofneef.

Baqannaa sana osoo hin jalqabiin torbeewwan muraasa dura ergaa viidiyoo keesseen lubbuun ishee akka bilisummaa dhabdeefi barachuufis ta'e imaluu akka hin dandeenye taasifamtee akka jirtu ibsuun mana keessatti hidhamtee akka jirtu ifa gootee turte.

Yaaliin baqannaa isheen goote sun irratti baramuun karaa irraa qabamtee deebifamte.

Karaa Garba Indiyaa osoo qaxxaamuraa jirtuu guyyoota saddetiif erga imalteen booda humna Komandoo Addaatiin qabamtee ukkaafamuun Dubaayitti deebifamte.

Erga gara Dubaayitti deebifamtees jireenya adda baasuun qophaatti eeguu keessa akka jiraachaa jirtu viidiyoo isheen dhoksaan waraabdee argateefi hiriyyoota isheerraa BBCn hubachuu ana'eera.

Intalli Mootii kun tajaajila fayyaafi deeggarsa seeraa argachaa akka hin jirreefi mana viillaa tokko keessa poolisiidhaan eegamaa akka jiraattu viidiyoon dhoksaan waraabamee bahe saaxileera.

Viidiyoo haala itti jirtu agarsiise sanas Laatiifaan mana keessatti qaama dhiqatan keessatti kan waraabde yoo ta'u, bakka sanas kan filatteef manni isheen keessaan cufachuu dandeessu kutaa qaama itti dhiqatan sana qofaa waan ta'eef akka ta'es gabaafamee ture.