Ameerikaafi Jarmaniin dhimma ujummoo boba'aa wal falmiisisaa ta'eeratti waliigalte irra gahan

Doonii ujjummoo boba'aa dabarsu feetu

Madda suuraa, Reuters

Ameerikaan waliigalteen Jarmanii waliin taasifamee kun kan Raashiyaan akka ujummoo boba'aa Nord Stream 2 biyyoota Awuurooppaa irratti akka meeshaa siyaasaatti hin fayyadamneef dhorkudha jette.

Sararrii ujummoo boba'aa lafa galaana Baaltiki jala darbuufi dheerina km 1,230 xumuramuuf kan jiru yoo ta'u, al ergii boba'aa Raashiyaan gara Jarmaniitti taasiftu kan dachaan ol guddisu jedhameera.

Qondaalli Ameerikaa Viiktoriyaa Nuulaand, ''sarara ujummoo badaa'' garuu ammoo walgaltichi Mooskoon kan Yukireeniin maqaa balleessitu yoo ta'e kan adabuudha jedhan.

Yukireen gama isheetiin sararrii ujummoo kun nageenyaasheetiif yaaddoo ta'u himte.

Biyyattinis erga 2014 kaasuun foxoqsitoota raashiyaan deeggaraman waraanaa jirti. Raashiyaan ammoo odola Kirimiyaa, Yukireen irraa kan fudhate 2014tti. Yukireen ujummichi gutummaatti hojii kan eegalu yoo ta'e Raashiyaan na weerarti sodaa jedhu qabdi.

Kana malees Yukireen kanfaltii dadabarsu boba'aa doolaara biliyoona 3 ta'u dhabdi.

Poolaandis ujummoo galaana Baaltik jalaan Raashiyaa irraa Jarman keessa hanga Lubmiin deemuu mormaa jirti. Poolaandi pirojaktiin doolaara biiliyoona 10 kun nageenya jiddugalaafi Baha Awurrooppaaf balaadha jetti.

Raashiyaaan garuu kana haaluun, pirojaktichi qaamoolee keessatti hirmaatan hunda kan fayyaduudha jetti.

Haaluma waliigaltee Ameerikaa fi Jarmaniitti Yuukireen teeknolojii Aannisaa Magariisaatiif doolaara miiliyoona 50 argatti. Akkasumas hanga 2014ttis wabii ujummoo boba'aatiif kanfaltiin kan argattu ta'uu, AFPn gabaaseera.

Caamsaa darbe bulchinsa Jooy Baayidaniin miseensoota seera tumtoota Riipablikaanotaa irraa mormii olaanaan mudatulleen, qoqobbii dhaabbata pirojakticha ijaaraa jiru irra kaa'ame kaaseera.

Ijaarsi pirojaktii Nord Stream 2 jedhamuun beekamu kanaas hogganamaa kan jiru dhaabbata Viilaadmiir Puutiin waliin walitti dhifeenya qabuun ta'utu himama.

Bulchiinsi Joo Baayidan murtee kanarra kan gahe erga waajjirri dhimmoota Haajaa Alaa Ameerikaa kongrasiif dhiyeesseen booda ture.

Qoqobbii dhaabbata pirojakticha gaggeessaa turerra kaa'ame dantii biyyaaleessaa Ameerikaa eegsiisuuf jecha kaasuu ibsuun isaanii ni yaadatama.