Filannoo Itoophiyaa: 'Bu’aan filannoo ulaagaa kan guute waan hin taaneef himachaan jira' EZEMA

IZEMA

Madda suuraa, Ethiopian Citizens for Social Justice

Naannoolee Filannoo 28 bu'aan isaa ibsamus ulaagaa kan guute waan hin taaneef dhimmicha mana murtii Waliigalaatti himachaan jira jedhe paartiin EZEMA.

Filannoo Biyyoolessaa Marsaa 6ffaa gaggeeffamee bu'aan isaa ibsame irratti buufataaleen filannoo hanqina qaban osoo jiranuu bu'aan isaanii waan ibsameef dhimmicha gara mana murtii waliigalaatti hiamachuu Paartiin EZEMA Ibse.

Ittigaafatamaan dhimma dhaabaa Paartichaa Obbo Waasihun Tesfaayee BBC'tti akka himanitti boordiin filannoo rakkoo ragaa qabatamaadhaan dhiheessineef deebii kennuu diduun bu'aa filannoo waan ibseef jecha gara mana murtiitti deemnee jedhan.

"Akkuma filannoon gaggeeffaameen naannoolee filannoo 68 rakkoo qaba yaa ilaalamu irra deebiin Filannoon yaa gaggeefffamu jennee ragaa qabatamaa wajjin boordii filannootti iyyanne. Boordiin Filannoo garuu iyyata keenya dhiisee bu'aa filannoo ifoomse" jedhan.

Naannoolee filannoo dhaabichi akka filannoon irra deebiin gaggeeffamuuf boordii filannoo gaafate 68 keessaa kan irra deebiin gaggeeffame kan buufata filannoo tokkoo qofa ta'uus himan.

Roobii darbe kanas paartichi mana murtii waaliigalaa federaalaatti akka iyyatee fi guyyaa har'aa dhimmi isaanii ilaalamuu eegaluu himan Obbo Wassihuun.

Naannooleen Filannoo paartichi irra deebiin filannoon akka gaggeeffamuuf iyyachaa jiru 28 yoo ta'an, kanneen keessaa naannooleen 27 naannoo Kibbaa naannoon filannoo tokko ammoo naannoo Gaambeellaatti argama.

Rakkoolee naannoolee Filannoo kunneenitti mudatan yoo ibsanis, "naannoolee ja'a keessatti bakka buutonni paartii keenyaa boordii filannootti galmaa'anii seera guutanii osoo jiranuu guyyaa filannoo waraqaa filannoo irratti suurri isaaniis ta'ee maqaan isaanii irra hin jiru. Naannoolee kaan keessatti ammoo dhiibbaa ifa ta'etu mul'ataa ture" jedhan.

Akkaataa seera filannoo irra taa'een manni murtii waliigalaa federaalaa himata keenya kana ilaaluun yeroo ji'a tokkoo keessatti furmaata nuuf kenna jennee abdanna jedhan Obbo Waasihuun.

Manni murtii waliigala federaalaas himata Paartiin EZEMA kana ilaaluuf Kibxata Adoolessa 20, bara 2013tti beellama qabachuus himan.

Filannoo Itoophiyaa 2021 gaggeeffame Paartiin Badhaadhinaa MM Itoophiyaa Abiy Ahimadin durfamu sagalee caalmaa guddaan injifachuu, boordiin filannoo biyyaalessaa himeera.

Akka boordichi ibsetti, Paartiin Badhaadhinaa teessuma 436 keessaa 410 mo'achuun waggoota itti aanan shaniif aangoo mirkaneeffateera.

Haata'u malee, sababiiwwan nageenyaa fi rakkooleen loojistiikitiin walqabatee eddoowwan tokko tokkotti filannoon osoo hin gaggeeffamiin hafeera.

Bakki waraanni keessatti gaggeeffamaa tureefi lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman hir'ina nyaataa keessatti argamani, Naannoo Tigraayitti filannoon hin gaggeeffamne.

Eddoowwan amma filannoon itti hingaggeeffamneeti ammoo marsaa biraa gaggeessuuf Fulbaana 6tti kan karoorfame yoo ta'u, kun naannoo Tigraay haa ilaallatuu haa dhiisuu hin mirkanoofne.