'Tigraayitti dhiyeessiin deeggarsa nyaataafi qorichaa akka adda hin cinne hojjechaa jirra' - Mootummaa

Konkolaattota Sagantaa Nyaataa Addunyaa gara Tigraayitti imalaa jiran

Madda suuraa, Ethiopian News Agency

Tigraayiitti dhiyeessiin gargaarsa nyaataafi qorichaa akka adda hin cinneef hojjatamaa jiraachuu Mootummaan Itoophiyaa beeksise.

Waajjirri Ministira Mummee ibsa guyyaa Kamisaa haala deeggarsa namoomaa naannoo Tigraayi irratti baaseen, mootummaan waayillan misoomaa waliin ta'uun dhiyeessiin nyaataafi qorichaa akka adda hin cinne taasisuuf boqonnaa malee hojjataa jira jedhe.

Akkasumas ''mootummaan michuuwwan deeggarsa namoomaa waliin ta'uun oppireeshiniin deeggarsa namoomaa akka adda hin cinneefi hawaasa miidhame hunda deeggarsi akka qaqqabu gochuu itti fufas,'' jedhe.

''Dhukaasa dhaabuu namoomaa gam-tokkoo mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti, qonnaan bulaan hojiisaa waqtii qonnaa akka raawwatuufi deeggarsa namoomaaf haalli akka mijatuuf jecha labse hordofuun, yaaliin 'harcaatoota' TPLFn deeggarsi namoomaa haalaan barbaadan akka hin qaqqabne gochuu hubatameera,'' jedha ibsichi.

Labsii dhukaasa dhaabuu namoomaa Waxabajjii 29, 2021 fi Humni Raayyaa Ittisa Biyyaa Maqaleefi magaaloota naannichaa biraatiin bahuutiin dura, Koreen Qindeeessituu Balaa Tasaa Biyyaaleessaa, baatiiwwan duraatiif marsaa sadiin qamadii kuntaala 400,000 ol man-kuusaa keessa kaa'uufi zayitii nyaataa leetira miliyoona 2.5 dhiyeessuu yaadateera.

Dabalataanis ''osoo humni raayyaa ittisa biyyaa naannichaa hin bahiin dura boba'aan leetira miliyoona 14 kuusaa boba'aa naannichaa keessatti lammiileen akka itti fayydamaniif dhiifamee ture,'' jedha ibsichi.

Deeggartoonii fi dhaabbileen gargaarsaa idil-addunyaa deegarsa barbaachisu akka dhiyeessaniif haalli namoomaa hin daangeefamne kennun ni beekama jedheera.

Haata'u malee dhaabbilee deeggarsa namoomaa naannichatti dhiyeessan naannichatti bakkeewwan muraasaan ala akka hin deemneef danqamaa jirra jechuun irra deddebiin komii dhiyeessaa turunsaanii ni yaadatama.

Ammas mootummaan Itoophiyaa haala nageenya biyyaaleessaa balaarra hin buufneen ummatasaa Tigraay keessaatiif deeggarsi bu'uuraa haala nagaatiin akka dhiyaatuuf ejjannoo walfakkaataa qaba jedheera.

Balaliinsi namoomaa guutuun haalduree Finfinnee ka'uufi deebi'ee Finfinnee qubachuutiin, eeyyamni balaliinsa guutuun gara naannoo Tigraayiitti mijeeffameeras jedha ibsichi.

Haal-dureen karaa Finfinneetiin darbuu kunis kan itti gaafatamummaa Motummaan Heera eegsiisuuf nageenya biyyaa kabachiisuun qabuutiin jedheera.

Torbanoota darban keessa balaliiwwan Sagantaa Nyaataa Addunyaa (WFP) lama gara naannichaatti taasifamaniiru.

Mootummaan konkolaatawwan deeggarsaa karaa naannoo Affaariin mijeessaa jiraachuu fi harkifannaa hambisuufis sakatta'iinsa nageenyaa konkolaattotaa ariitiin taasisaa jira jedhe.

Haleellaa TPLFn konkolaataa deeggarsaa irratti Adooleessa 18, 2021 daandii Samaraa-Abaalaa irratti mudate irra deebiin kan mormu ta'uu kaase ibsichi.

Waraana torban kana humnootii TPLF fi humna raayaa Ittisa Itoophiyaa jidduutti naannoo Affaaritti gaggeeffameen namoonni kuma hedduun lakkaa'aman bakka jireenyaa irra buqqa'uusaanii qondaaltoonni naannichaa BBCtti himaniiru.

Itti dabaluunis ''TPLF ijoollee loltummaaf fayyadamuufi siviloota hidhachiisuun, Humna Raayyaa Ittisa Biyyaa gara lolaatti galchuuf tuttuqqaa itti fufee jiruuf hawaasa idil-addunyaatiin cimsamee balaaleeffamuu qabaata,'' jedhan.