Lola Tigraay: Dr Dabretsiyoon G/Mikaa'eliifi Geetaachoo Raddaa dabalatee hoggantoota TPLF irratti himanni baname

Aasaa Abbaa Alangaa waliigalaa Federaalaa

Madda suuraa, Attorney General

Ibsa waa'ee suuraa,

Aasaa Abbaa Alangaa waliigalaa Federaalaa

Abbaan Alangaa Waliigalaa galmee Dr Dabretsiyoon G/mikaa'el jalatti Geetaachoo Raddaa dabalatee hoggantoota TPLF fi dhaabbilee garaagaraa isaan waliin hidhata qaban hogganaa turan namoota 62 irratti himata bane.

Namootni himanni irratti baname miseensota koree hojii raawwachiistuu TPLF murtoo dabarsuu keessatti hirmaannaa guddaa qaban, koree gidduuugaleessaa TPLF fi miseensota kaabinee mootummaa naannichaa irratti akka tahe Abbaan Alangaa Waliigalaa fuula Feesbuukii isaa irratti barreessera.

Dabalataan haleellaa hidhannoo keessatti gahee ol aanaa kanneen qaban dhaabbilee akka EFFORT, gaggeesitoota mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa, miseensota hoggansa komishinii filannoo naannoo Tigiraay irratti himannichi banamuu ibseera.

Paartileen mormituu filannoo seer-maleessaa naannichatti gaggeeffame irratti hirmaatan, hoggantoota ol aanoo duraanii TPLF beekamtii guddaa qaban irrattidha Abbaan Alangaa Federaalaa himannivha kan bane.

Himanni isaan irratti baname keewwata yakkaa lamaan yoo tahu, kan jalqabaa seera yakkaa federaalaa keewwata 238 jalatti kan tumame cabsuun, humnaan, doorsisa, qoollifannaa fi seeraan ala karaa taheen filannoo gaggeessuun mootummaa naannichaa heera mootummaan dhaabbatee fi beekamtii qabu jijjiiruun akka tahe hime.

Himanni lammaffaan namoota galmee kana jalatti tarreeffaman irratti baname mootummaa federaalaa humnaan jijjiiruuf yaaduun bara 2011 A.LItti jalqabuun, mootummaa federaalaa meeshaa waraanaan jijjiiruuf jecha loltoota koomaandoo Tigiraay humna waraanaa jedhamu, qindeessuun raayyaa ittisa biyyaa iratti haleellaa raawwachuun akka himate ibse.

Kunis labsii shororkeessummaa ittisuuf bahe lakkoofsa 1176/2011 keewwata jechuun 3/1 fi 3/2 darbuun yakka hojjetan jechuun abbaan alangaa federaalaa himaticha baneera.

Abbaan Alangaa Waliigalaa himaticha hubachiisuuf ragaa namaa 510 fi ragaa sanada fuula 5329 qabu walitti qabsiisuun mana murtiitti himata isaa dhiyeessera.

Manni Murtii Olaanaa Federaalaatti dhaddachi tokkoffaa yakka shororkeessummaa fi heera mootummaa ilaalu himaticha galmee lakkoofsa 27128102n fudhachuun kanneen mana sirreessaatti argaman, manni sirreessaa akka dhiyeessu, himatamtoota kaan ammoo poolisiin federaalaa waraqaa waamichaa baasuun akka isaan dhiyeessu ajajuun Adoolessa 26 bara 2013tti beellama qabateera.

Onkoloolessa 24/2013 haleellaa humnootni TPLF buufata raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate hordofuun abbaan alangaa waliigalaa federaalaa haleellicha keessaa harka qabu kanneen jedhe hoggantoota siyaasaa fi waraanaa garichaa qabuuf kan dandeesisu ajajaj baasuun isaa ni yaadatama.

Manni Maree federaalaa mootummaa naannoo Tigiraay TPLF hundeesse seeraan ala jechuun akka bittinnaa'u murtoo kan kenne yoo tahu, ji'oota muraasa dura ammoo paarlaamaan biyyattii TPLF ''shororkeessaa'' jechuun farraje.

Waraana ji'oota saddetiif godhameen booda mootummaan federaalaa gar-tokkeen dhukaasa dhaabuuf kan murteessee loltoota isaa naannichaa yoo baasu, humnootni TPLF irra caalaa naannichaa to'achuu ibsuun ''bulchiinsa seera qabeessa naannichaa bakkatti deebisneerra,'' jedhan.