Arjantiinaan namoota saala lameeniin of hin ibsineef waraqaa eenyummaa qopheessite

President Alberto Fernández together with other authorities and members of social organizations, posing forming an "X",

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Preezidant Alberto Fernández (gidduu) waraqaa eenyummaa haara kana Bonas Ayiresitti ifa godhan

Arjantiinaan namoota saala lamaaniin of hin ibsineef sirna waraqaa eenyummaa biyyaalessaa haaraa jalqabuu ibsite.

Seera biyyaalessaa biyyattiin lammiileen Arjantiinaa mirga saala kamiinuu of ibsuu dhiisuu qabu.

Haa tahu malee kuni ragaalee eenyummaa isaanii ibsan kanneen akka paaspoortii fi waraqaa eenyummaa irratti hojiirra hin oolle. Kanaaf jiraattonni ‘dhiira ykn dubara’ keessaa filachuu qabu ture.

Kana geeddaruudhaaf namni waraqaa eenyummaaf iyyatu marti saala isaanii 'dhiiraafi dhalaa' jechuu yoo hin feene ‘’x’’ filachuu danda’u.

Arjantiinaan sirna kana hojii irra oolchuun biyya Laatiin Ameerikaa ishee jalqabaati. Kanas pireezidantii biyyattii Albeertoo Farnaandeezitu labse.

Qophii Bonas Ayirsitti adeemsifameen waraqaa eenyummaa ‘’x’’ ofirraa qabu ifatti agarsiisaniiru. Waraqaa eenyummaa jalqabaa sadiis ministeera keessaa biyyattiifi ministeera dubartootaa, koorniyaa fi eenyummaa waliin tahuun raabsaniiru.

''Dhiiraa fi dubaraan ala eenyuummaawwan biroo jiru, kanaaf kabajamuu qabu,’’ jedhan Farnaandeez.

''Gaarii kan tahu yeroo hundi keenyi of taane dha, eenyuyyuu waa’ee koorniyaa namootaa dhimmamuu hin qabu,’’ jechuunis ibsaniiru.

Arjantiinaan biyyoota sirna kana eenyummaa idileetti ibsamuuf hojiirra oolchan, kanneen akka Kaanaadaa, Indiyaafi Niiw Ziilaand keessaa tokko taateetti.

Bara 2019 irraa qabee Pireezidant Farnaandeez haaromsa hawaasaa tarkaanfataaf dhiibbaa taasisaa turan.

Bara darbe mootummaan isaanii ulfa baasuu seera-qabeessa godhee ture, pireezidantichi ilma isaanii barataa dizaayinii taheefi uffannaa dubartiidhaan of ibsu akka deeggaran ifatti himaniiru.

Jalqaba bara kanaatti yeroo weerara koronaavaayirasiis Arjantiinaan seektara fayyaa fi daldalaa deeggaruuf jecha, namoota sooreyyii irratti gibira yeroo tokkoo akka kaffalan taasistee turte