Ameerikaatti manni nyaataa Waayit Haawus cinatti argamu dhukaasaan raafame

Dhukaasa qawwee Waayit Haawus cinatti Kamisa halkan qaqqabe

Madda suuraa, GETTY IMAGES

Namtichi qawwee hidhate mana nyaataa masaraa Waayit Haawus irraa km1.5 hin caalle duratti dhukaasa bane.

Namoonni teessoo mana nyaataa sanaan alatti argamurratti nyaataa turan, rasaasa 20 dhukaafame jalaa dhokachuuf fiigaa turan.

Namni ta’ii sana ijaan arge tokko akka himetti, namtichi restornaatii nyaataa Meeksikoo dhiyeessu, kan marfata Logan jedhamu gubbaatti argamutti dhukaasa bane sun boodarra konkolaataan achii baqachuu himeera.

Namoonni lama rasaasaan kan dhahaman wayita ta’u, namoota rasaasan rukutaman keessaa tokkorratti haleellichi qiyyaafatee akka ture poolisiin shakkuu himeera.

Qaawweedhaan haleellaa qaqqabsiisuun Waashingtan DC qofaatti otoo hin taane, magaalota Ameerikaa baayyee keessatti dabalaa jira, yakkoonni humnaan raawwatan kaan garuu hir’ataa jiru.

Ragaan istaatistiksii yakkaa Waashiingtan D.C akka agarsiisutti, hammeentaan haleellaa qawween raawwatamu bara 2018 irraa kaasee waggaa waggaan dabalaa jira.

Amma yoonaatti haleellaan 471 qawween raawwatame bara 2021 keessa gabaafameera.

Bara darbe yeroo kana haleellaan 434 qaqqabuutu gabaafamee ture.

Haata’u malee, hokkorri qawween Waashingtanitti raawwatamu kutaa magaalichaa kaan caalaa hiyyummaan jiru, Kibba Bahaafi distiriiktii Bahaa magaalichaatti heddummata.

Hoogganaan poolisii Roobert Kontee, poolisoonni haleellaa Kamisa halkan qaqqabe kanaaf ‘’sekondii shan keessatti’’ deebii kennan jedhan.

Sababni isaammoo poolisoonni duraanuu naannichatti haleellaa qaqqabe kan biraa qorataa turani jedhaniiru.

Namoota haleellaan marfata Logan'tti wayita qaqqabu argan keessaa tokko gabaasaan CNN Jiim Akoostaadha.

‘’Sagalee dhukaasa qawwee fakkaatu karaa 14ffaa ‘NWDC’ tti dhaga’e. Namoonni restoraantii Le Diplomate jedhamu bilookii muraasa irraa fagaatu keessaa baqatan’’ jechuun Tiwitara gubbaatti maxxanse.

Jees Deevidsan, namni umrii ganna 27, wayita dhukaasni banamu reestorantii nyaata Meeksikoo dhiyeessu kana keessa turte.

’’Baayyee nama sodaachisa’’ jechuun BBCtti himte. ’’Du’uufani jedheen yaadda’ee ture,’’ jette.

‘’Ameerikaa wayita jiraattu waan yeroo hundumaa sodaattudha, garuu waanti ta’ii akkasiif si qopheessu hin jiru’’ jette Ms Deevidsan.

‘’Baayyee mufachiisaadha- namoonni biroos wayita suuqii gurguddaa (malls), iddoo agarsiisa tiyaatiraafi fiilmiifi manneen barnootaa deeman miiraa guyyaatti natti dhaga’amutu isaanittis dhagama’’ jette.

Pirezedantiin Ameerikaa Joo Baayiden yakkoota qawween raawwataman ittisuuf seera qawwee ilaallatu jabeesssuuf waadaa seenanii turan. Taatullee hojiitti hiikuun itti cimaadha.

Qawwee qabachuu heera Ameerikaa marroo lammataa foyyeeffametu eeyyama.

Namoonni hedduun seera qawwee to’atu baasuun akka mirga heeraan kenname sarbuutti lakkaa’u.