Daa'imman haadholii doktarri fedhiisaanii malee ulfeesseef beenyaan dolaarri mil. 13 dhiyaate

Maatiin Diksan Daani'el abbaa ishee dhalche akka hin taane baraniiru

Madda suuraa, COURTESY OF REBECCA DIXON

Ibsa waa'ee suuraa,

Maatiin Diksan Daani'el abbaa ishee dhalche akka hin taane baraniiru

Dubartoonni dahuu hin dandeenye hayyama isaanii malee doktara isaaniitiin ulfeeffamanii, daa'imman dhalataniif beenyaan dolaara miliyoona 13 dhiyaateef.

Dhimmi kun mana murtii fala barbaachuu Kanaadaa keessatti galmee jalqabaati jedhameera.

Namoonni miidhaan nurra gaheera jedhan manni murtii miidhaa isaaniirra gahe ilaalee beenyaa isaaniif murteessuun kennamaaf jedhameera.

Kanarra darbees, daa'imman sanyii dhiiraa (ispermii) doktora kanaa ykn ispermii dhiira hin beekamneen dhalatan abbaa isaanii sirrii akka adda baafataniif qorannoon qaccee sanyii (DNA) kan ittiin gaggeeffatan maallaqni ni ramadamaaf jedhameera.

Galmee kana jalatti namoonni 226 akka jiranis barameera.

Maaltu ta'e?

Doktar Baarwiin kilinikoota Otaawaa fi Ontaariyoo keessatti argaman keessa dubartoota uumamaan dahuu hin dandeenye wal'aanu.

Dubartoonni tokko tokko ispeermiin jaalallee/michuu isaanii akka isaaniif kennamu itti himamullee ispeermii dhiira hin beeknee ykn kan doktorichaa ture kan kennameef.

Himannaawwan tokko tokko hanga bara 1970mootaatti kan gara duubaatti deebi'aniha.

Dr. Baarwiin yeroo ammaa kana umuriin isaanii waggaa 80 yoo ta'u, bara 2014 irraa kaasee ogummaa isaatiin hojjetee hin beeku.

Waliigalteen kun garuu otoo maallaqni hin kennamiin abbaa seeraatiin mirkanaa’u qaba.

Rebekaa Diksan shamarreen ganna 31, abbaan ishee dhalche Dr Barwiin ta’uu mirkaneeffatteetti.

Warri ishee kilinika Dr Barwiinitti wal’aanamanii turan.

Kunis kan barame dhibee maatiin ishee hin qabne horachuu hordofeeti.

Kanarraa ka’uun Rebekaa fi maatiin ishee bara 2016 himannaa seeraa bananii turan.

‘’Xumuratti ni dhiyaanna jenne hin amanu,’’ jechuun gaazexaa biyyattii Ottawa-Citizen jedhamutti himteetti.

‘’Waan umrii keenya guutuu nu waliin turudha.

Haata’u malee, waliigaltee gama seeratiin dhimmicha goolabuu namoonni hanga tokko akka tasgabba’an taasisa.’’

Wixineen waliigaltee kanarratti akka eerametti, doolarri Kanaadaa 75,000 daa’imman micireen isaanii kilinika Dr Barwiinitti uumame kaanis abbaan isaanii eenyu akka ta’e akka hubaniif kuusaan daataa hundeessuuf akka oolu gaafatameera.

Kaayyoon kuusaa daataa kanaas ijoolleen abbaa isaan dhalche akka adda baafatan, odeeffannoo fayyaa galmaa’e akka arganiifi obbolaa isaanii akka baraniif oola.

Dr Barwiin fi abuukaatoon isaa dhimmicharratti yaada hin kennine, taatullee waliigaltichi ogeessi fayyaa walhormaataa duraanii kun dogoggora hojjatame akka amanaan hin ajaju.

"Himannaa irratti dhiyaate haaleera, himannaa irratti dhiyaate hundumaa haaluu ittuma fufan’’ jedhan ogeeyiin seeraa ragaa mana murtii Roobii darbe galmaa’eerratti.

Dr Barwiin hayyama hojii wal’aansa fayyaa kennameef kolleejji hakiimotaa fi sarjiinootaa Ontariyootiin bara 2019 irraa mulqameera.

Kolleejjichi gochi hakiima kanaa ’’balaleeffatamuurra kan darbe’’ ta'uu qaba jechuun qeeqeeras.