Hojjetaan UN Obbo Getaachaw Raddaa waliin mul’atan akkamiin biyyaa bahan?

Hojjetaa UN Obbo Geetaachoo Raddaa waliin mul'atan

Madda suuraa, Marsaalee Hawaasaa

Qondaala dhaaba mootummaan federaalaa shororkeessaa jedhee labsee kan tahan Obbo Getaachaw Raddaa waliin suuraa miidiyaa hawaasaa irratti naanna’aa ture irratti kan mul’atan, hojjetaan Sagantaa Nyaataa Addunyaa (WFP) gara biyya biraatti jijjiiraman.

Torbee muraasa dura yeroo raayyaan ittisaa Itoophiyaa Maqalee gadhiisee bahu, humnooti TPLF magaalattii erga to’ataniin booda suuraan lammii biyya alaa tokko Obbo Geetaachaw Raddaa waliin dhaabbatanii, bilbila saatalaayitiiidhaan yennaa haasa’an agarsiisu miidiyaa hawaasaarratti tamsa’uun ijoo dubbii tahee ture.

Namni suuraa sanarratti mula’atan UN’tti qindeessaa Sagantaa Nyaataa Addunyaa yeroo balaa, Toomaas Tomsanidha.

Suurichi erga mul’ateen booda ibsaa fi yaadni garaagaraa miidiyaa hawaasaarraatti adeemaa kan ture yoo tahu BBC’n dhimma kana qulqulleessuuf ibsa gaafatee ture.

Itoophiyaatti dubbii himaan Sagantaa Nyaataa Addunyaa deebii kenneen hojjetaan dhaabbatichaa Toomaas Toomsan Itoophiyaarraa geeddaramuun biyya biraa deemaniiru.

Qondaallii WFP kun biyyaa ari'ame ykn akka bahu taasifame jechuun gabaasaaleen gara garaa bahaa turan.

‘’Sababii namni kuni Itoophiyaatii bahan ilaalchisee odeeffannoon dogoggoraa miidiyaa hawaasaa irraatti tamsa’aa akka ture hubanneerra. Tahus gabaasaaleen kunneen bu’uura hin qaban,’’ jechuun dhaabbatichi deebii BBC'f imeeliidhaan ergeen beeksiseera.

Hojjetaan kun biyyaa kan bahan jijjiirraa hojjettoota dhaabbatichaa baramaa taheen yoo tahu gara fuulduraatti akka deebi’anis ibsameera.

Suuraa Obbo Geetaachaw Raddaa waliin mula’atan akkamiin waliin ka’an jechuun BBC’n gaafatus deebii garuu hin arganne.

Mootummaan Itoophiyaas hamma yoonaa dhimma kanarratti waan jedhe hin qabu. Gama BBC’n yaaliin Ministira Haajaa Alaarraa ibsa argachuuf taasifame hin milkoofne.

Namni Toomaas Toomsan jedhaman kuni dhaabbatichatti qindeessaa yeroo balaa kan turan yoo tahu, waraana Tigaraayiin booda, rakkoo namoomaa uumameef deeggarsa yeroo balaa Sagantaan Nyaataa Addunyaa naannichattii taasisu qindeessaa turan.

Sagantaan Nyaataa Addunyaa naannoo Tigraay dabalatee kutaalee biyyattii garagaraattii deeggarsa namoomaa kan dhiyeessu yoo tahu, qaamolee UN keessaa isa tokko dha.