Shakkamtoonni Raashiyaa odeeffannoo abbootii alangaa US olaanoo hatan

attorney office new york

Madda suuraa, Reuters

Abbootiin Alangaa olaanoon US 30 ta'an akkaawwuntiin imeelii waajjirasaanii bara darbe jalaa cabuu Qajeelchi Haqaa biyyatti beeksiisa.

Haleellaan saayibarii fayyadamtoota sooftiweer SolarWinds kan US ittiin Raashiyaa balaaleeffattu kunis haleellaa odeeffannoo isa cimaadha jedhameera.

Akka diippaartimanitichi jedhutti abbootii alangaa 27 jalaa yoo xinnaate kompitara tokko irratti haleellaan raawwatameera.

Saamtoonni odeeffannoo haleellaa kana raawwatanis tarii maqaan namootaa dabalatee odeffannoowwan ciccimoo argataniiru ta'a jedhamuun sodaataamaa jira.

''Dhimmi kun balaa cimaa kan qabaatudha,'' jechuun BBCtti himan abbaan alngaa federaalaa duraani Gil Sofar.

Galmeewwan abbootii alangaa ''odeeffanniiwwan baayyee cicimoo, kan icciitiin eegamu qabaatan fi yeroo baayyees kan icciitiin isaanii eeggamu qabatu,'' jedhan.

Saamtoonni odeeffannoo kunneen odeeffannoowwan namoota himanii osoo argatanii, odeeffannoo kanneenitti fayyadamuun ''aguggiisaanii saaquu,'' jedhan.

Haleellaan yakka saayibarii neetiworkiiwwan kompitara motummaa fi dhunfaa 18,000 raawwatamun Mudde darbe ture ifa kan taasifame.

Haleellaan kompitaraa kunis %80 akkaawwuntii imeelii Maayirosoftii hojjattoonni waajjiraalee abbaa alangaa Niiw Yoork afur keessaa itti fayyadamanii fi kanneen biyyattii keessatti dhimmoota seeraa olaanaa ta'an hordofanii kan dabalatuudha.

''Waajjiraalee kanneen keessatti qorannoowwan cicimoon gaggeefamaa jiru,'' jedhan abbaan alangaa federaalaa duraanii Renaato Maari'ot.

Kunis qorannoowwan faayinaansii gurguddoo kan yoo odeeffannoonsaanii haafame ta'u maqa-balleessoo ykn kanfaltii itti gaafachuf fayyamamu danda'aman hedduu dabalata jedhame.

Dippaartimitichis dabaluunis haleellaan kunis Caamsaa 2020 yeroo haleellaan Solarwinds ifa taasifameen baatii muraasaan dura kan raawwatameedha jedhe.

Miidhamtoonni haleellaa kanaa hundis akkeekachifamuufi ''balaawwan hojii, nageenyaa fi iccitii'' irra qaamoolee kanneen gahu malu hir'isuuf hojjatamaa jiras jedhame.

Haata'u malee odeeffannoon attamii akka bahee adda hin baafamne.

Ebla keessa bulchiinsii pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidan haleellaa SolarWinds fi haleellaawwan saayibarii biraa irratti raawwatameef deebii kennuuf Raashiyaarratti qoqqobbii labsanii turan.

Raashiyaan ammoo balleessaa homaa hin raawwannee jechuun haalte.

Haata'u malee Mr Maari'ot motummoonni biyya alaa yoo galmeewwan odeeffannoo cicimoo qabatan argatan, marii hawaasaa geeddaruu fi filannoowwan irratti dhiibbaa taasisuuf fayyadamuuf yaalu danda'u jedhan.

"Sababiiwwan akkasiitiif kan motummoonni biyya alaa kan odeeffannoo akkasii argachuuf kan dabarbadaniif,'' jedhan.