Koroonaavaayirasii: Mallattoowwan weerara Covid marsaa sadaffaa akeekan Itoophiyaatti mul’atan

Dhukkubsataa Covid

Madda suuraa, AMANUEL SILESHI

Itoophiyaatti mallattoon marsaa sadaffaa weerara Covid-19 mul'achu agarsiisan mul'achuu Institiyuutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksise.

Ibsi dhaabbatichi baasen akka mul'iseetti, lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamaa turan torban sadiin dura baayyee gadaanaa ture. Ammatti garuu dabalaa jira jedhe.

Tibba namoonni qabaman gadaanaa tureetti guyyaatti namoonni 70 vaayirasichaan akka qabaman kan galmaa'aa ture yoo ta'u, Adooleessaa 29 garuu namoonni 476 qabamuun mirkanaa'e.

Lakkoofsi kunis erga marsaan lammaaffaan xumurameen booda olaanaa ta'un galmaa'eera jedhe dhaabbatichi.

Kana malees namoota saamuda kennuuf deeman 100 keessaa 1-2 kan qabaman yoo ta'u, erga Adoolessaa 29 as dachaa sadiin guddachuun namoonni 100 keessaa qabaman gara 7tti ol guddateera jedhe.

Akkasumas torban sadiin dura namoonni kutaa dhukkubsataan haala cimaan dhukkubsate keessa ciisanii wal'aanaman jiddugalaan 124 kan ture yoo ta'u, ergasi dachaan dabaluun gara 228 guddachuun ibsame.

Ragaaleefi qorannoowwan biyyoota garaa garaa akka mul'isaniitti, marsaa sadaffaan Covid-19 mudachuun barameera.

Kanaafis akka sababaatti kan eeramu vaayirasii Covid-19 Delta jedhamu yoo ta'u, Itoophiyaa garuu gosti vaayirasii kanaa jiraachun hinmirkanoofne.

Ta'us, weerarri marsaa sadaffaa mudachuuf mallattooleen agariisan mul'achuu eegaluun ibsameera.

Itoophiyaatti erga marsaan lammaffaa weerarichaa xumurameen booda hanga tokko hawaasaa keessatti of dagannaan mul'achaa jiraachuufi marsaa sadaffaan mudachuuf mallattoon argamaa akka jiru himame.

Dhaabbatichi qajeelfamoonni Covid-19 to'achuuf bahan akka kabajamaniifi talaallii fudhachuun hawaasni of eegganoo akka taasisuuf akeekkachiseera.

Itoophiyaatti hanga ammaatti namoonni 279,629 vaayirasichaan qabamunsaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u, kanneen 4,581 ammoo sababiidhuma dhibee kanaatiin lubbuu isaanii dhabaniiru.

Waliigalattis biyyattiitti namoonni miliyoona sadii oli qorannoo Covid-19 kana taasisaniiru.