Tarkii: Abiddi bosonaa ka'e hammaannaan daawwattootni biyya alaa riizoortii keessaa baafamaa jiru

Aara balaa abiddaa riizoortii Bodrum irraan mul'atu, Tarkii Adoolessa 31, 2021

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Hoteelotnii fi manneetiin jireenyaa magaalaa Bodrum keessaa balaa kanaan miidhamu jedhamee sodaatameera

Daawwattootni biyya alaa Kibba Lixa Tarkii qarqara galaanaatti bashannana irra turan balaan abiddaa bosonaa ka'e hoteelotaa fi manneetii jireenyaaf sodaachisnaan achii baafamaa jiru.

Eegdotni humna galanaarraa Tarkii bidiruu fi doonii dhuunfaan deeggaramuun namoota bashannana irra jiran gara bakka nagaa qabuutti baasaa jiru, akka miidiyaaleen biyyattii gabaasanitti.

Magaalaa Bodrum keessaa hoteelota abbaa urjii shanii sadii keessaa daawwattootni guutummaan baafamaniiru.

Balaan abiddaa gaafa Roobii darbee jalqabee gubaa jiru lubbuu namoota shanii balleessuun lama irra ammoo miidhaa geessiseera.

Dabalataan, miidhaan nama lama irra gaheera. Isaan namoota kumaatama arraba abiddaa 100 bakka adda addaa riizoortii keessaa fi gandoota qarqara Meditiraaniyaanii fi Aageen keessatti ka'an osoo dhaamsuuf yaalan keessaati.

Qondaalonni mootummaa akka jedhanitti amma balaa abiddaa bakka kudhan ture to'ataniiru.

Akka suuraa kantiibaan Bodrum Tiwiiterii irratti maxxanseen abiddichi ammayyuu hanga Dilbata ganamaatti boba'aa jira.

Miidiyaaleen biyya keessaa akka agarsiisanittis namootni waan qaban qabatanii naannichaa baqataa jiru.

Abiddichi naannoo bosona keessaa ka'e keessaa saffisaan gara magaalittiitti dhiyaachaa jira. Garuu yoom viidiyoon kun akka waraabame ifa miti.

Qorattootni balaan abiddaa kun tahe jedhamee qabsiifamuu isaa irratti qorannoo gaggeessaa jiru. Gabaasaaleen ammoo namni balaa kana dhaqqabsiise tokko hidhamuu himu.

Pirezidant Reesip Taayib Erdohan, Sanbata kaleessaa magaalaa Manaavgat bakka namootni shan balichaan itti lubbuu dhaban daawwataniiru.

Erdohaan mootummaan jireenya namoota dhibbaan lakkaa'aman balichaan miidhamanii deebisee ijaaruuf waan hundaa ni hojjeta jedhan.

Pirezidaantichi hanqina xiyyaarota balicha dhaamsuuf oolaniin hedduu qeeqaman.

Garuu ''dhimma xiyyaarota kanaaf rakkoo guddaa kan tahe 'Turkish Aeronautical Association' balalii isaafi teeknoloojii isaa hin qopheesine'' jedhan.

Xiyyaarotni dabalataa Azebaajiyaan, Iraan, Raashiyaa fi Yuukireen irraa dhufuun amma opireeshinii balicha to'achuu irratti hirmaataniiru jedhan.