Liyonel Mesiin PSG'f mallatteessuuf gara Paarisitti imalaa jira

Liyonel Mesii, Kiliyaan Imbaappee fi Neeyimaar

Madda suuraa, BBC Sport

Ibsa waa'ee suuraa,

Liyonel Mesii, Kiliyaan Imbaappee fi Neeyimaar

Liyonel Mesiin Baarseloonaatii bahuun erga mirkanaa'ee bilisaan PSG'f mallatteessuuf gara Paarisitti imalaa jira. Deeggartootnii fi miidiyaalee hedduun buufata xiyyaaraatti Mesii eegaa jiru.

Liyonel Mesiin erga Baarseloonaa gadhiisuun isaa baramee kaleessa imimmaan haqataa miidiyaaf ibsa kenne.

Liyonel Mesiin Baarseloonaadhaa bahuun erga mirkanaa'ee kilabni inni galuu danda'uuf gaaffii dhiyeesse PSG tahuu himeera.

Miiltoo isaa duraanii Neeymaar waliin taphachuufis fedha qaba. Neeymaar yoo Mesiin PSG kan galu tahe lakkoofsa ofii uffatu 10 kan Mesiin Baarselonaatti uffachuun taphatu akka kennuuf himuu miidiyaaleen gabaasaa turan.

Taphattoota cicimoo sarara fuulduraa akka Kiliyaan Imbaappee fi Neeymaar kan qabu PSG'n Mesii kan dabalatu yoo tahe adunyaa irraa kilaba taphattoota sarara duraa sodaachisaa qabu taha.

Tarii kun abjuu kilabichaa kan ture waancaa Shaampiyoonsi Liigiis akka mo'atu isa gargaara. Kan malee taphataa biyya isaa Anjel Di Maariyaa waliinis fuuldura irra waliin taphatu.

PSG'n Mesiidhaaf waggaatti miindaa paawondii miliyoona 40 kaffaluuf akka waliigaleeru himama. Deeggartootnii fi miidiyaalee hedduun Paarittis amma Mesii eegaa jiru.

Hiriyaa isaa barbaacha bilisaan kan Baarseloonaa gale Serjiyoo Kun Aguweeroof oduun kun gadda guddaa itti fideera.

Mesiin kan bahu yoo tahe Aguweeroon Baarseloonaa gadhiisuuf fedha akka qabus himamaa ture.

Tahus ofii amma miidhamni torban kudhaniif tapharraa isa fageessu mudate malee.

Mesiin waggoota 21'f Baarseloonaa turee haala kanaan bahuu isaaf baay'ee akka gadde hime. Taphatichaa fi Baarseloonaan walumaan turuuf waliigalanis sababa hanqina kaffaltii miindaa fi seera Laaliigaa irraa kan ka'e Mesiin akka turuu hin dandeenye murtaa'e.

Baarseloonaa fi Mesiin torbanota dura kontiraata waggaa lamaa haga shanii gahuun waliigalan. Sanuu mesiin miindaa isaa %50'n gadi cabsuun ture. Haa tahu malee bulchiinsi laaliigaa akka hin mallatteesine gaafa dhorku kilebichaafis Mesiifis gadda guddaa ture.