Daa'imni ganna 14 waldaa Zimbaabuweetti osoo deessuu du’uun ishee mufii uume

Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii heeruma daa'immanii ni balaaleeffata

Madda suuraa, UNAMID

Ibsa waa'ee suuraa,

Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii heeruma daa'immanii ni balaaleeffata

Poolisiin Zimbaabuwee du'a daa'ima ganna 14 osoo deessuu duuteefi lammiilee biyyattii akkasumas rogeeyyii mirga namoomaa mufachiise qorachaa jira.

Memorii Machaayaan baatii darbe naannoo Maraangee waldaa keessatti du'uu isheetu gabaafame.

Taateen raawwate shamarran umriin isaanii 18 gadi balaaf akka saaxilaman agarsiise. Akka gabaafametti taanaan herumuuf jecha barumsa akka adda kuttu taasifame.

Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomani mootummaan biyyattii heerumni daa'immani yakka akka ta'eefi akka dhaabbatu akka dalagu gaafateera.

Taatee daa'ima osoo deessuu duute jedhameen ''guddaa gadduufi jabeessee akka balaaleeffatu'' hime.

Dhaabbatichi ibsa baasen ''dararaan dubartootaafi shamarran irra gahu akkasumas heerumni kanneen umriin isaanii hin geenye raawwatu haqa osoo hin argatiin itti fufuu hin danda'u'' jechuun hime.

Dubartiin kuni Adoolessa 15 waldaa Apostolik Zimbaabuwee jedhamuufi qoricha akkasumas wal'aansa hospitaalaa hin eeyyamnetti duute.

Akka miidiyaan biyya keessaa maatii shamarree duute eerun gabaasanitti daa'imni dhalate lubbuun oolee haala gaarirra jira.

Maaltu du'aaf akka ishee saaxileefi haala owwaalcha raawwate irratti poolisiifi komishiniin koorniyaa naannichaa qorataa jira.

Duuni ishee erga dhimma ijoollummaan heerumuu ijoo dubbii taasise booda iyyanni onlaayinii gubbaa ''Memorii Machaayaaf haqa'' jedhu banamee namoonni 57,000 ol mallatteessaniiru.

Dubartiin Zimbaabuwee waa'ee mirga dubartootaa falmuun beekamtu Everjoice Win ''yeroon kuni yeroo namoonni aangoo qaban seera kabachiisan yookiin seera haaraa baasanidha,'' jetteetti.

Dubartoonniifi shamarran ''mirga dhuunfaa qabaatanii qaama isaanii irratti to'annoo qabaatanii akka nama guutuutti hin ilaalamani'' jechuun Tiwiitara gubbaa barreessite.

Akka seerri Zimbaabuwee eerutti dubartoonni umrii 18 eegalee akka heeruman ni eeyyamaaf. Haa ta'u malee, maatiin tokko tokko ijoollummaan heerumuun deeggarsa maallaqaa fida jedhanii amanu.

Kanneen bultii ijaarratan barumsa hordofuuf carraa nuuf bana jedhanii abdatu.

Haa ta'u malee, shamarran heeruman daa'ima godhatu yookiin hojii manaa osoo hojjetanii manumatti hafu.