Afgaanistaan: Dubbi himaan Taalibaan fuulaan hin beekamne dhumarratti mul'ate

Dubbi himaan Taalibaan Zabihullaah Mujahid

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Dubbi himaan Taalibaan Zabihullaah Mujahid

Dubbi himaan Taalibaan kun bara dheeraaf ifatti bahee mulatee kan hinbeekamne yoo ta'u, amma yeroo jalqabaatiif ummata durattis mul'ate.

Warri Taalibaan erga Afgaanistaan to'atanii booda Kibxata yeroo jalqabaatiif ibsa gaazexeessitootaaf wayita kennanitti dubbi himaan isaanii Zabihullaah Mujahid ture kan hunda caalaa ibsa kennaa ture.

Ibsa gaazexessitootaaf seena qabeessa jedham sanarrattis gaaffileen dhiyaatan hedduuf deebii kannaa kan ture Mr Mujahid turan.

Dubbi himaan kun dubbii isaa keessatti mirgoonni dubartootaa "haala seera Islaamaa keessatti taa'een" kabajama jedhe.

Gaazexeessitoota ibsa sanarrati qaamaan argaman dubbi hima Taalibaan waggoota dheeraaf sagaleen beekan yeroo jalqabaatiif fuula isaa argan ajaa'isiifatan. Namni kun waggoota dheeraatiif osoo of hin mullisuun sagalee qofa bilbilaan hojjechaa ture.

Gabaastuun BBC Yaldaa Hakiim akka jettetti, nama waggoota kudhanii oliif bilbilaan itti dubbachaa turte fuula isaa yeroo argitu "nan rifatte." Ibsa ture kanarrattis jalqaba gaaffii gaazexeessituu dubartiirraa dhiyaateef eebise dubbi himaan kun.

Dubbi himaan kun jechoota araarsan cimsee osoo dubbatuu dhaga'ama. Rippoortarootattis akkas jechuun dubbate, "Nuti diinota keessaas ta'e kan alaa qabaachuu hin barbaadnu."

Haata'u malee jechi iisaa kun ergaawwan inni kanaan dura isheef ergaa turerraan adda akka gaazexeessituun BBC kun ni himti.

"Ergaawwan isaa kanaan duraa keessaa gariin jechoota ciccimoo leellistoota Islaamummaa turan. Gariin keessa 'namichi kun nama dhiiga Ameerikaanotaa dheebotedha, nama dhiiga namota mootummaa Afgaanistaan keessa hojjetan kamiyyu dheebotedha' jettanii yaaddaniittu ta'a. Har'a garuu fuuldura taa'ee haaloo bahuun hin jiru jedhe," jetti.

"Waggootaaf ibsawwan dheebuu dhiigaa agarsiisan ergaa ture, amma garuu battalumatti nama nagaa jaallatu ta'ee argamee? Amanuuf nama rakkisa."

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Taliban spokesman: "We will not allow the soil of Afghanistan to be used against anyone"

Yeroo gaazexeessitootaaf ibsa kana kennaa turetti Mr Mujahid teessuma Daarektara Miidiyaafi Odeeffannoo Afgaanistaan kan ture Dawaa Kahaan Menapaal irra ture. Daarektarichi jalqaba ji'a kanaa milishoota Taalibaaniin ajjeefame.

Yeroo sanattis Mr Mujahid ajjeefamuu daarektara kanaatiif itti gaafatamummaa kan fudhate yoo ta'u, Mr Menapaal "haleellaa adda ta'een ajjeefame" jedhee ture.

Gaazexeessaa BBC biroo Joon Simpison dabalatee rippoortaroonni biroon waa'ee Mr Mujahid fuula tiwiitara isaaniirratti "bira-qabaan nama tasgabbaa'aafi nagaadha" jechuun ragaa bahaa jiru.

Haata'u malee, dubbi himaan fuulli isaa hin mul'anne kun tarii nama tokkoo ol ta'a jedhamee yaadamaa tureera.

Gaazexeessitoota Wiixata fuulaafi fuulatti dhiyaachuun horofaniif Mr Zabihullah kan duraan sagalee isaa beekan waliin walfakkaachuufii dide. Namni fuuldura isaanii taa'ee gaaffii hundaaf ibsa kenne kun kan isaan sagalee isaanii duraan beekan caalaa dargaggeessadha.

"Waggoota dheeraatiif maqaa malee namni akkas jedhu qabatamaan akka hin jirrettis yaadamaa ture. Namni maqaan isaanii "Zabihullah" jedhamanis baayyee akka ta'anitti yaama ture. Amma nuti hundi keenya kun Zabihullaah Mujahid jennee ni fudhanna. Isa ta'uu dhiisaammoo laata?" jette gaazexeessituun BBC Ms Doucet.