Balaa lolaa Finfinnee dhaqqabeen namoonni torba du'anii tokko ammayyuu hin argamne

Balaa lolaa magaalaa Finfinneetti Hagayya 17,2021 mudate

Madda suuraa, Tiwiiterii Kantiibaa Finfinnee, Adaanech Abeebee

Ibsa waa'ee suuraa,

Balaa lolaa magaalaa Finfinneetti Hagayya 17,2021 mudate

Lolaa guyyaa kaleessaa Finfinneetti mudateen Seminaarii Makkaane Yesuus mooraa Kollejjii Manaajimentiifi Gaggeessummaa keessatti Lubbuun namoota torbaa darbuun namni tokko dhabame.

Kaleessa waaree booda bokkaa cimaa magaalaa Finfinneetti roobeen lagni Bakkanniisaa guutee dambali'uun mooraa Seminaarii Makkane Yesuus seenuun mancaatii guddaa geessise.

Seeminaarichatti itti-gaafatamaan Seeraafi Miidiyaa Obbo Aseer Seeyifuu BBCtti akka himanitti lolaan kuni galgala naannoo sa'aatii 10'tti mooraa Seminaarichaatti cabsee seenuu himan.

Balaa kanaanis namoota mooraa sana keessa jiraachaa turan keessaa lubbuun namoota torbaa yoo darbu dubartiin tokko ammoo hanga ammaatti barbaadamaa jiraachuu ibsan.

Namootni lubbuun darbe kunneenis mana keessa wayita turanitti lolaan kun akka tasaa cabsee waan itti seeneef jecha keessaa bahu hin dandeenye jedhan.

Mooraa Seeminaarichaa keessatti barattoonni hanga 300 tahan doormii keessa akka jiraatan kan himan Obbo Aseer, manni jireenya barattootaa kuni garuu gamoo olka'iinsa qaburra waan jiruuf barattootarra miidhaan hin geenye jedhan.

Konkolaattota dabalatee qabeenyi mooricha keessa ture hedduunis sababa lolaa kanaatiin akka manca'e ibsan.

Moorichatti ganna ganna balaan lolaa kan mudatu ta'us inni kaleessaa garuu isa olaanaa fi lubbuu namaas kan galaafate ta'uun kan jalqaa akka ta'es himan.

Lolaan kaleessa mudate kuni lubbuu namaa kan galaafate naannoo mana jireenya barsiisotaa fi hojjettootaatti akka ta'ee fi namoonni humna qaban baaxii manaarra bahuun lubbuu isaanii akka olfatanis dubbatan.

Yeroo ammaa kanas hojjettoonni balaa yeroo tasaa mooricha keessatti argamuun dubartii dhabamte tokko barbaachaa akka jiranis BBC'tti himaniiru.

Kantiibaa itti-aantuun magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee, balaa lolaa guyyaa kaleessaa iddoowwan akka Askoo, Aday Ababaafi iddoowwan kaanitti mudateen balaa lubbuu namaafi mancaatii qabeenyaa gahetti gadduu ergaa fuula Facebook isaanirratti barreessaniin ibsaniiru.

Guyyoota itti aananittis bokkaa cimaan kun itti fufee roobuu waan danda'uuf jecha jiraattonni ofeeggannoo cimsuu qabu jechuunis dhaamaniiru.