Itoophiyaa: Godinaalee Wallaggaa afranitti tajaajilli Intarneetii adda cite

Wayota daataan mobaayilaa hinhojjaneetti mallattoo bilbila irratti mullatu

Madda suuraa, LAKRUWAN WANNIARACHCHI

Lixa Oromiyaa godinaalee Wallagga Bahaa, Horro Guduruu Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaatti tajaajilli Interneetii erga adda citee torbee tokko guutuun himame.

Itiyoo Telekoomitti daarektarri Riijinii Lixaa Obbo Mulaatuu Guddataa BBC'tti akka himanitti, yeroo ammaa magaala Naqamtee irraa kan hafe Tajaajilli intarneetii godinaalee afran irraa citeera.

Haa ta'u malee, ammatti sababa tajaajilli intarneetii adda citeef gama mootummaa irraa wanti ibsame hin jiru. Ta'us, tajaajilichi adda cituun haaraa miti.

Yeroo garaagaraatti tajaajilli intarneetaas ta'e bilbilaa adda ciccitaa tureera. Akka fakkeenyatti baatii Sadaasa keessa yeroo lolli Tigraayitti eegale bakkeewwan Lixa Oromiyaa tokko tokkootti tajaajilli bilbilaa adda citee ture.

Isa durammoo mootummaan yeroo oppireeshinii waraanaa gaggeesse baatiiwwan sadiif bakkeewwan muraasatti tajaajilli bilbilaafi guutummaattimmoo kan intarneetaa citee ture.

Ta'us ammatti maalif akka cite wanti beekamu hin jiru.

Sababa adda citeef akka riijiniitti nutis hin beeknu kan jedhan Obbo Mulaatuun, komii maamiltoonni gara keenyan gahaniin interneetiin erga cite torbee tokko ta'u barreerra jedhan.

"Ka'umsa rakkinichaa nutis hin barre. Akka riijiniitti nuti tajaajila kennina. Tajaajilli keenyammoo akka adda citu hin barbaannu. Gaafa laallu garuu cituusaa barre. Qaama dhimmi ilaaluuf gabaasa gooneerra" jedhan.

Tajaajilli interneetii Lixa Oromiyaatti adda cite kuni sochii hidhattoonni naannawa sanatti taasisaa jiran wajjin waqabataa jennee kan gaafanneefis "isa kana hin beeknu nutis akkuma jiraataatti nurraa baduusaa qofa beekna" jedhan.

Tajaajila interneetii kutuus ta'e deebisuun aangoo Riijiniitiin ol akka ta'eefi gabaasa Itiyoo telekoomif kennanirraa deebii eegaa jiraachuus himan.

Torbee darbe hidhattoonni gama Lixaafi Kibba Oromiyaa sosso'an fincitoota TPLF waliin tumsa uumuu isaanii ibsaniiru.

Daandiiwwan adda addaas akka to'atan ibsani. Ta'us, mootummaan dhugaa miti jedha.

Jiraattonni BBC'n dubbises tajaajilli interneetii erga adda citee torbee tokko akka ta'eefi odeeffannoowwan argachuu fi firoota fi hiriyoota isaanii wajjin walqunnamuu irratti dhiibbaa irratti akka uume himan.

Dhimma kanarratti akka yaada nuuf kennaniif waajjira muummicha Itiyoo Telekoom irraa angaa'ota dubbisuuf yaaliin goone nuuf hin milkoofne.