Afgaanistaan: Taalibaan dubartoonni Afgaan akkaataa seera Islaamaan mirgi isaanii kabajama jedhe

Dubartii Afgaan kutaa bulchiinsa Helmaandi jalqaba bara aknaatti

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Dubartii Afgaan kutaa bulchiinsa Helmaandi jalqaba bara aknaatti

Mirgooti dubartootaa Afgaanistaan ‘’caasaa seera Islaamaan ni kabajamu’’ jedhe Taalibaan ibsa miidiyaaf kenneen.

Erga gaafa Dilbataa biyya to’atanii as ibsa yeroo jalqabaaf kennanii dubartootni bilisummaa hojii hojjechuu ni qabaatu jedhan dubbii himaan garee kanaa Zabihullah Mujahid. Tahus waa’ee seeraafi dhorkaawwan biroo hin dubbanne.

Dubbii himaan kun irra deebiin lammiileen Afgaan marti ‘qajeelfama Islaamaan buluu qabuu jedhan. Gareewwan mirga dubartootaaf falman bulchiinsa Taalibaan jalatti bilisummaan dubartootaa ni sarbama jechuun yaadda’u

Gareen hidhataa Taalibaan kuni bara 1996-2001 yeroo Afgaanistaan to’atanii turan hiika seera Shari’aa rincicaa taheen adabbiiwwan garagaraa baasanii turan.

Ibsa Kibxata kaleessaa kennameen Mujahid bulchiinsa isaanii jalatti mirgi dubartootaa akkam taha kan jedhu gaafatamanii turan.

‘’Dubartoonni akkaataa qajeelfama keenyaan akka barataniifi hojjetan ni eeyyamna, hawaasa keenya keessatti dubartoonni hirmaannaa dammaqaa ni qabaatu,’’ jedhan.

Haa tahu malee haalli uffannaa fi shoorri dubartootaa maal fakkaata kan jedhu hin ibsine.

Kana malees garee kuni Afgaanistaanitti araara biyyaalessaa labseera, dubartoonnis mootummaa isaanii keessa akka galan ni barbaada.

Akka xiinxaltoonni jedhanitti garuu gareen kuni hawaasa addunyaa fi lammiilee Afgaan hawwachuuf duula gaggeessaa jira.

Ergaan dabarsanis Afgaanistaan keessatti miira wal-makaa taheen ture kan fudhatme. ‘’Waan isaan jedhan hin amanu,’’ jettee jiraattuun Kaabuul haasaa Mujahid televizyinii irraa dhageesse.

‘’Kuni gowwomsaa dha, nu adabuuf nu affeeraa jiru,seera isaanii jalatti hojjechuus tahe barachuu hin fedhu,’’ jetti jiraattuun biraas. Haa tahu malee kaan immoo jalqabbii abdii qabu argaa jirra jedhu.

‘’Hojjeechuufi barachuu dandeenya taanaan anaaf bilisummaan sana dha. Sararri diimaa keewwadhe isa ture, Taalibaan isa hin dabarre,’’ jetti dubartiin Afgaan biroon.

‘’Hanga mirgi hojjechuufi barachuu naa eegametti, hijaab uffachuuf rakkoo hin qabu. Hangan biyya Islaamaa keessatti jiraadhe, haala uffannaa seerri Islaamaa eeyyamu fudhachu qaba. Burqaa garuu tahuu hin qabu, sababiinsaa inni kan Islaamaa miti jette.