Balaliistuu ganna 19 xiyyaraan qofaa addunyaa nanna’uun rikoordii cabsuuf kaate

Zaaraa Ruuterfoord wayita imala ishee Beeljiyem irraa eegaluuf xiyyaara seentu

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Zaaraa Ruuterfoord wayita imala ishee Beeljiyem irraa eegaluuf xiyyaara seentu

Shamarreen ganna 19 balaliistuu dubartii umurii xiqqaa qofaa ishee xiyyaraan addunyaa nannoofte ta’uuf balalii eegalte.

Zaaraa Ruuterfoord, imala ishee ji’a sadiif turu har'a Kortirijik, Beljiyeem irraa eegalte.

Blaliinsa sa'aatii tokkoo fi walakkaa booda bakka qubannoo ishee jalqabaa Buufata Xiyyaaraa Poofam Hampishaayer qubatteetti.

Shammarreen kun imala ishee kanaan biyyoota 52 gubbaa balali’uun, walakkeessa lafaa ammoo si’a lama qaxxamuruuf karoorfatteetti.

Yeroo ammaa dubartiin umurii xiqqaa qofaa ishee xiyyaara balaliisuun, addunyaa naanna'uun rikoordii qabattee jirtu lammii Ameerikaa Shayestaa Wayiz jedhamtudha.

Shayeezaan umurii ganna 30’tti bara 2017’tti rikordii ishee galmeessiste. Karaa dhiiraan rikordii kan qabatee jiru dargageessa umurii ganna 18dha.

Ruuterfoord leenjii hedduu kan akka bishaan jala ta’uun akkamiin akka xiyyaraa keessaa ba’anii fi akkamiin akka xiyyarashee suphitu fudhatteetti.

Imala ishee kanaan bakka 70 qubachuun, guyyaa 19 erga boqottee booda, Sadaasa 4 imala ishee xumuruuf karoorfatteetti.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Zaaraa Ruuterfoord xiyyaara ispoortii Shark UL wayita balaliistu

Ruuterfoord kan Beeljiyeem keessa jiraattu akka jettutti, “qormaata guddaa” kan ta’u nannoolee Kaaba Raashiyaa ykn Giriinlaand jiranidha.

“Nannoo sana namootni jiraatan hin jirani kanaaf yoo rakkoon wayii uumame waan hin taaneef na saaxiluu danda’a,” jetti.

Madda suuraa, PA Media

Ibsa waa'ee suuraa,

Zaaraa Riiterfoord kutaa balaliistotaa xiyyaara Shark UL keessatti

Maatiin ishee hundi balaliistoota (paayileeta) kan ta’an shammarreen kun, leenjii kan eegalte umurii ganna 14tti yoo ta’u, bara 2020tti waraqaa raga balalistumma argatte.

Jalqaba gara Wiikitti balali’uun, Garba Atilaantikii qaxxaamuruun gara Ayislaand, Giriinlaand sanarraa Kaanadaatti imalti.

Kaanadaarraa gara US achii Ameerikaa Kibbaatti balaliite achirraa gara Alaaskaarraa gara Raashiyaatti fi Baha Eeshiyaatti balali’uun sana booda Giddu Galeessa bahaa irraan gara Awuroooppaatti deebiti.

Imala ishee rikoordii haaraa itti galmeessuuf karoorfatte kana kan baasii isaa danda’u mana barnootaa ishee Seent Iswituun jedhamudha.