'Siifan fi Litasanbat ilaalchisee yaadni yeroo Olompiikii Tookiyoo kenne dogogora qaba jedhee hin amanu'- Atileet Daraartuu Tulluu

Ibsa gaazeexeessaan yeroo

Pirezidantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Daraartuu Tulluu Atileet Siifan Hasaniifi Atileet Latasanbat Giday ilaachisuun yaadni yeroo Olompiikii Tookiyoo kenne dogogora qaba jedhee hin amanu jette.

Atileet araartuun kana kan jette maraatoonii Tookiyoofi Shaampiyoonaa Atileetiksii Addunyaa Waggaa 20 gadii Keeniyaatti torban darbe gaggeeffame ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa yeroo kennitettidha.

Federeeshinichi ibsa isaa kanaan Koree Olompiikii Itoophiyaa waliin waldubbisuufi hojii walii keessa galuun akkaataa filannaa atileetotaa irratti rakkoo uumuu himeera.

Kanaan alattis atileetonni hirmaachuufi hirmaachuu dhabuu isaanii hamma sa’aatii dhumaa dorgommiin gahutti beekuu dhabuun atileetotarratti dhiibbaa xiinsammuu akka uumes himeera Federeeshinichi.

Sirna baniinsaa irratti gareen Itoophiyaa hiriira uummataa biyya hin madaalle agarsiises akka hanqinaatti ibsame.

Dorgomtoonni maraatoonii shaakala haala qilleensaa Tookiyoo waliin walfakkaatutti osoo hin taasisin dorgomicha irratti hirmaachuunis dorgomotoonni garee Itoophiyaa hundi addaan kutanii akka bahaniif sababa ta’uus eeran.

Rakkooleen Olompiikii Tookiyoo irratti garee Itoophiyaa qabxii gadi aanaa ta’e akka galmeessu taasisan tokko tokkoon xiinxalamanii uummataaf ifa ta’uu akka qabuu gaafateera federeeshinichi.

Waldhibdee amma Koree Olompiikiifi Federeeshinii Atileetiksii gidduu jiru yoo furame malee waliin hojjechuuf akka rakkatu Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa ibseera.

Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Daraartuu Tulluu, hojii atileetiksiii Itoophiyaa keessatti siyaasni keessa galeera, namoota eenyummaadhaan qooduun jira jedhamee kan odeeffamu olola sobaati jedhan.

“Atileetonnis ta’e leenjistoonni hojii keenya keessatti Federeeshinichaan rakkoo siyaasaatiin dhiibbaa nurratti uumaa jira kan jedhu yoo jiraate, hamma aarsaa lubbuutti taanaan gaafatamuuf ani qophiidha.

Guutumatti ammoo nan amana namni yaada akkanaa qabu jira natti hin fakkaatu. Kuni soba,” jedhan.

Gazexeesitoonni ispoortii ibsa Finfinneetti kenname kanarratti hirmaatan, yaadni Daraartuun yeroo dorgomichaa ‘Siifanis Litasanbatis ijoollee keenya’ jechuun kennite sabummaa waan ofkeessaa qabudha jechuun gaafatan.

Atileet Daraartuu Tulluu yeroo dorgommichaa atileet Siifan Hasan fi Litasanbat ilaalchisuun yaadni kennite dogogora akka hin taanes kaaste.

“Siifan ilaalchisee yaadnin kenne maaliif namoonni akka komatan naaf hin galu. Ani atileetota hundaa nan jaaladha isheen ammoo dhalattuu Itoophiyaati.

Ispootiin mallattoo nagaati. Siifan intala Oromooti. Anis Oromummaa kiyyaan nan boona. Yaadni Daraartuu sabummaadhaan himachuu barbaadu garuu dogogora,” jechuun dubbatte.

Qananiisaa Baqqalaa ilaalchisuunis dorgomichaaf filatamus hoteela waan hin seenneef, bakka shaakalaattis waan hin argamneef jecha dorgomicharratti osoo hin hirmaatin hafe jedhan.

Dorgommii Olompiikii Tookiyoo irrattii qabxii gadi aanaa gareen Itoophiyaa argatetti baayyee akka gaddaniifi kanaafis uummata Itoophiyaa dhiifama akka gaafatu Federeeshinichi ibseera.

Dorgommiiwwan hedduu fuuldura keenya jiran keessatti uummata Itoophiyaa deebisnee gammachiisuuf hojjennas jedheera federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa.