‘Namootni haleellaa humnootii TPLFn naannolee Amaaraafi Affaarirraa buqqa’an kuma 500 darbe’ -Waajjira Ministira Mummee

Dubbi himtuu Biillenee Siyyum

Madda suuraa, PM OFFICE

Humnootiin TPLF naannolee Amaaraafi Affaar erga seenanii as lakkoofsi namoota buuqqa’anii walakkaa miiliyoonaa darbuu Dubbi-himtuun Waajjira Ministira Mummee Billanee Siyyuum himan.

Mootummaanis dhaabbilee garagaarsaa walin ta’uun lammiilee buqqa’an kunneen gargaaraa jiraachuu ibsa miidiyaaleef laatan irratti himan.

Haata’u malee, deeggarsi lammiilee naannolee Affaarifi Amaaraa keessatti miidhamaniif kennamaa jiru gahaa akka hintaane himuun, dhaabbileen garagaarsaa deeggarsa akka taasisan akka guddisan waamicha dhiyeessaniiru.

Haleellaa humnootiin TPLF raawwataniin namootni miiliyoona 4.5ti tilmaamamu miidhamuu isaanis himaniiru.

Miidhaan sababa weerarafi haleellaa humnootii TPLFn qaqqabe qoratamaa akka jiru kan himan Dubbi-himtuun Waajjira Ministira Mummee Billanee Siyyuum, deeggarsi lammiilee naannoo Tigraay keessa jiranif taasifamus itti fufuu dubbatan.

Gargaarsaa namoomaa geejjibuun walqabatee dhaabbilee gargaarsa namoomaaa biraa komiin dhiyaachaa kan ture yemmuu ta’u, komiin kunis sakkatta’iinsa konkolaataawwan garagaarsa namoomaa fe’anii gara naannoo Tigraay imalan ilaallata.

Kanaan walaqabatee lakkoofsi iddoowwan sakkatta’iinsi itti taasifamuu torba irraa gara sadiitti gadi hir’achuu Billanee Siyyum dubbataniiru.

Dhimma baqattoota Eertiraa…

Taajaajilawwan baqattoota Eertiraa naannoo Tigraay keessatti argamaniif taasifamu sababa TPLF’n adda cituun ibsa Waajjirri Ministira Mummee har’a kennerratti himameera.

Sababa kanaanis lubbuun baqattoota kuma kudhaniin lakka’amanii yaaddoo keessa jiraachuu Dubbi-himtuun waajjirichaa himaniiru.

Kana malees, baqattoota Eertiraa irratti haleellaan raawwatamuu himuun nageenya baqattoota kunneenii mirkaneessuuf lafti ijaarsa dawoo baqattootaaf oolu hektaarri 91 naannoo Amaaraa irraa kennamuusaa himaniiru.

“Baqattoota kunneen zoonii waraanaa keessaa baasuuf danqaan TPLF’n rakkoo ta’eera” jedhan.

Marii biyyaalessaa…

Mootummaan Itoophiyaa bara 2014 keessa marii biyyaalessaa hunda galeessa ta’e akka gaggeessu angawoota mootummaan irra deddeebiin himamaa ture.

Adeemsi marii kanaa eegalamuun kan himame yemmuu ta’u, paartileen siyaasaa 54 ol qooda akka fudhatanis ibsa Waajjirri Ministira Mummee har’a kennerratti himameera.

TPLF fi Waraanni Bilisummaa Oromoo /WBO/ hirmaachuufi dhiisusaanii kan gaafataman Dubbi-himtuun waajjirichaa Billanee Siyyuum, “qaamni seera qabeessa ta’e kamiyyuu marii eegalame kanarratti ni hirmaata”jedhan.