Taphataan Maanchistar Siitii Benjaamin Mendii yakka gudeeddiin himatame

Benjamin Mendy

Madda suuraa, PA Media

Taphataan kilaba Maanchistar Siitii Benjaamiin Mendii yakka gudeeddiin himatame.

Taphataan ganna 27, Mendiin yakka gudeeddii afurii fi haleellaa saalaa tokkoon himatame, poolisiin Cheshaayir akka himetti.

Himannaan sadii namoota umurii ganna 16 irraa dhiyaate Onkoloolessa 2020 hanga Hagayya bara kanaatti raawwatame jedhame.

Mendiin amma to'annoo jala oolee kan jiru yoo tahu mana murtii 'Chester Magistrate' jedhamuun waamamu duratti har'a dhiyaata.

Taphataan kun kilaba bara darbe shaampiyoonaa Ingilaand tahuun xumure Maanchister Siitiif erga bara 2017 eegalee taphataa jira.

Mendiin bara 2017 kilaba biyya Faransaay Moonaakoo irraa paawondii miliyoona 52 tahuun Maanchister Siitii gale.

Taphataan Internaashinaalaa Faransaay kun hanga qorannoon xumuramutti tapharraa dhorkamee jira.

Dubbii himaan poolisii dhaddachi qorannoo Mendii amma kan ilaalamaa jiruufi taphatichi mirga walabaan qoratamuu akka qabu hime.

''Dhimmichi adeemsa seeraa irratti kan hundaa'uu fi kilabichis hanga adeemsichi xumuramutti yaada kennu hin danda'u,'' jedhe kilabichi.

Mendiin Monaakoo keessatti bara 2015/2016 gahumsa guddaa agarsiisuun ija Peep Gaardiyoolaa keessa gale. Bernando Silvaa waliin Moonaakootti taphataa kan ture. Monaakoon bara sana dorgomaa cimaa Liig 1 Faransaay ture.

Maanchister Siitinis kilebota kaan dorgomuun taphaticha fide. Haa tahu malee sababa miidhama isa mudataa tureen gahumsa irraa eegamu hin agarsisfne.