Waa’e haleellaa boombii Kaabulitti namoota 170 ol ajjeesee maal beekna?

Haleellaa boombiin namoota miidhaman

Madda suuraa, GETTY IMAGES

Ibsa waa'ee suuraa,

Haleellaa boombiin namoota miidhaman

Haleellan boombii gurguddaan lama Afgaanistaan naannawa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Hamiid Kaarzaayi kan qaqqabe, wayita lammileen nagaan Taalibaan jalaa xiyyaaraan miliquu itti fufanittidha.

Haleellaa kanaan yoo xiqqaate namoonni 170 ajjeefamuun, namoonni 150 madaa’usaanii qondaalli fayyaa olaanaan Kaabul BBCtti himeera.

Peentagon hojjattoonni isaanii 13 namoota haleellaa boombii kanaan ajjeefaman keessa jiraachuu ibseera.

Haleellaan boombii kun kan qaqqabe mootummoonni biyyoota Lixaa, lammileen isaanii buufata xiyyaarichaa dhaquurra akka of qusatan erga akeekkachiisanii turtii sa’aatiin lakka’amu booda.

Akeekkachisni kun kan kenname gartuun hidhattoota IS-K(Islaamik Isteet damee Afgaanistaan sodaa uuman ka’umsa godhachuun ture.

Buufata xiyyaaraan alatti maaltu ta’aa ture?

Dho’iinsii boombii jalqabaa sa’aatii 18:00 (13:30 GMT)tti hoteela Baroon jedhamu, naannoo buufata xiyyaaraatti argamutti qaqqabe.

Hoteelicha qondaaltoota Biritiish lammilee Afgaan gara UK tti imaluu abdataniif adeemsa imalaa xumuranitu itti gargaarama ture.

Haleellicha hordofee dhukaasa qawweetu ittaane.

Sana booda dho’insii boombii lammaffaan balbala buufata xiyyaara Abbeyitti jedhamutti dhaga’ame.

Minisitirrii Ittisaa UK Been Waalas akka jedhanitti, ofwareegaan boombii dhoosee haleellaa qaqqabsiisuun dura maatiiwwan buufata xiyyaaraan alatti dabaree eeggachaa turan gidduu deddeemaa ture.

Waalas BBCtti wayita dubbatan:’’Dhootuu bade-baleessaan dhoosefi meeshaa xiqqaadha jennee yaadna’’jedhan.

‘’Hoteela Baroon irraa fageenya meetira 300 hin caalleerratti namnichi boombii dhoose maatiwwaan dabree eeggachaa jiratti kallattiin deemee gidduu seene ture’’jedhan.

Gabaasaleen akka ibsanitti, iddoo lammileen Afgaaanistaan dabaree eeggataa turaniitti namoonni miidhamaan muraasni isaanii bo’oo kosii keessatti gubatan.

Namoonni midhaman hedduun isaanii muddamaan gara hospitaalaa Kaabulitti geeffaamaniiru.

Dhiyeenyatti garuu loltoonni Ameerikaa fi Biritiish naannoo balbala Abbey akka eeganiif bobbaafamaniiru.

Maddii biraan tokko immoo akka jedhutti, namni haleellaa raawwate gara namoota walitti qabamaniitti dhukaasaa ture.

Taatullee gabaasaleen akka ibsanitti, eegdonni Taalibaan rasaasa gara samiitti ol qabanii dhukaasan.

Lammileen Ameerikaa naannoo buufata xiyyaaraa dhaqan naannicha gadhiisaanii ‘’akka dafanii deeman akeekkachiifaamanii’’turan.

Ragaalee namoota miidhaman ilaallatu

Namoonni 170 ajjeefamuun, namoonni 150 ta’anii immoo amma yoonatti madaa’utu amanama.

Pentagon akka jedhutti, hojjattoonnni waraana Ameerikaa 13 amma yoonatti du’aniiru. Loltoonni 15 immoo madaa’aniiru.

Madda suuraa, GETTY IMAGES

Ibsa waa'ee suuraa,

Loltoota Biritiish haeellaa boombii booda naannoo buufata xiyyaaraa, hoteela Baroon eegan

Suuraaleen ta’ii sana agarsiisan namoonni miidhaman wayita iddoo itti miidhamanii baafaman agarsiisa.

Namoonni hedduun naannichatti walitti qabamanii balalii xiyyaaraan naannichaa akka bahan fudhatama argata jedhanii abdachuun ture.

Halleelaan qaqqabuun tattaaffii namoota kumaatamaan lakkaa’aman xiyyaaraan biyyattii keessaa baasu walxaxaa taasiseera.

Jarman dabalatee biyyoonni akka Nezarlaandii, Kaanadaa fi kanneen biroo kana booda garasittii balali’ii gaggeessuu akka hin barbaadne haleellaan qaqqabe dursanii beeksisaniiru.

Tarkiin loltoonni ishee ganna jahaaf buufata xiyyaaraatti eegumsarra hojjataa turan jaha achii baafamuu ibsiteetti.

UK’n namoota naannicha baasuuf kana booda gara buufata xiyyaaratti akka hin waamne mirkaneessiteetti.