Yaalii fonqolcha Giinii: Loltoonnii Pirezidant Alfaa Kondee irraa aangoo humnaan fudhachuu beeksisan

Loltoonni waraannii aangoo qabachuu beeksiise

Madda suuraa, Guinea TV

Ibsa waa'ee suuraa,

Loltoonni biyyattii keessatti sababii malaammaltummaa fi hiyyummaan baay'ateef tarkaanfii fudhachuu himan

Pirezidantiin Giinii Alfaa Kondee erga viidiyoo hinmirkanoofne tokkoorratti loltoota boodarra aangoo qabachuu himaniin marfamuun muldhataniin booda yeroo ammaa sadarkaa maalirra akka argaman wanti barame hinjiru.

Loltoonni kunneenis TV biyyaalessaa irratti dhiyaachuun mootummaa jigsuu beeksisan.

Haata'u malee, Ministeerri Ittisaa yaaliin fonqolchaa eegdota pirezidaantichaatiin fashalaa'eera jedhe.

Kunis kan himame dhukaasni cimaa magaalaa guddittii biyyattii Konaakrii keessatti masaraa pirezidaantichaa biratti erga gaggeeffameen booda ture.

Giiniin biyya Afrikaa Lixaa qabeenyaa uumamaatiin kan badhaate yoo taatu waggoota dheeraaf tasgabbii dhabiinsaa fi rakkina bulchinsaatiin biyyoota hiyyeeyyii addunyaa keesaa tokko taateetti.

Pirezidantii miila qullaa soofaarra mul'atan

Haasaa TV irratti taasifame loltoonni hin hidhatiin saddeet, baay'een isaanii kan alaabaa biyyaalessaa diimaa, warqee fi magariisa uffatan, sababii malaammaltummaan baay'atee fi hanqina bulchiinsa gaariifi hiyyuummaatiin aangoo qabachuu himuu isaanii agarsiise.

Ofiisaanii Koree Biyyaaleessaa Araaraa fi Misoomaaf kan ofiin jedhan kunneenis, heerri biyyattii diigamuu fi motummaa haaraa hundeessuuf mariin hunda hammatu kan gaggeeffamu ta'u himan.

Gabaasaalee hedduun akka jedhanitti fonqolchi kuni garee hayyootaa kan Lt. Konareel Maandaadii Duumboyaa hoogganame.

Viidiyoo BBCn mirkanneeffachuu hindandeenye tokko keessatti, loltoonni Pirezidant Konee kan umuriin waggaa 83 akka hidhannoo hinqabne akka mirkanneessan wayita gaafataniifi isaaniis deebii kennuu didan agarsiisa.

Miila qullaa jiinsii fi Tishartii uffachuun soofaa irra taa'anii, garuu miidhamni tokkolleen irratti hinmul'atu ture. Ammaan tana garuu eessaa akka jiran kan beekamu hinjiru.

Kanneen fonqolchicha duuba jiran ammoo daangaaleen lafaa fi qiilleensaa hundi torbaniif cufamuu himan.

Madda suuraa, AFP

Haata'u malee, akka ministeera Ittisaatti, humnootiin pirezidantichaaf amanamoo ta'an ''gareewwan fonqolcha gaggeessuuf yaalan to'ataniiru,'' jedhan.

Jalqabas riqichi tokkichi lafa bishaaniin marfamteefi bakka ministiroonni hedduun jiraataniifi masaraan pirezidantii itti argamu Kaaluumiitti geessuu loltoota hedduu kanneen meeshaalee waraanaa ciccimaa hidhataniin cufamuu Rooyitarsi gabaaseera.

Gabaasaaleen hinmirkanoofne loltoonni sadeen ajjeefamuu himu.

Pirezidant Koondeen irra deebiin yeroo sadaffaaf kan filataman yoo ta'u, kunis bara darbee mormiiwwan kaasee ture.

Hogganaan mormiituu duraanii adeemsa aangoo haala dimookraatawa ta'eetiin yeroo jalqabaatiif bara 2010 filatamanii ture.

Fooyya'insa dinagdee muraasa mul'ateen alatti garuu namoota isaan qeeqaniin sarbama mirgoota namoomaa fi doorsisaan himatamu.