Israa'eliitti daa'imman lakkuun mataansaanii walitti qabatee dhalatan gargar baafaman

Lakkuuwwan wal'aansa baqaqsanii yaaluu booda

Madda suuraa, Soroka Medical Centre via Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Daa'imman lameenuu kanaan booda nagaan jireenyasaanii akka itti fufantu eegama

Israa'el keessatti daa'imman dubaraa lakkuun mataansaanii duubaan walitti maxxanee dhalatan waggaa tokko booda wal'aansi baqaqsanii yaaluu erga taasifameefiin booda wal argan.

Wal'aansi sa'atii 12 fudhate kun giddugala fayyaa Sorokaa jedhamu kan magaalaa Beersheba keessatti argamutti raawwate jedhame.

Wal'aansa kana raawwachuuf ji'ootaaf erga itti qophaa'amaa turee booda, torbee darbe milkaa'inaan gaggeeffame.

Doktaroonni israa'elii fi biyyoota alaa hedduun wal'aansa baqaqsanii yaaluu kanarratti hirmaataniiru.

Ijoolleen ammallee maqaan hin mogga'iniif kunneen yeroo ammaa fooyyee qabu jedha giddugala fayyaa Soroka'tti hoogganaan kutaa plastic surgery Eldad Silberstein.

"Hafuura baafachaa, hafuura galfachaa jiru. Ofiisaaniitiin nyaachuu eegalaniiru.''

Wal'aansi baqaqsanii yaaluu akkanaa addunyaarratti hanga ammaatti yeroo 20 qofa gaggeeffame, Israa'el keessatti ammoo kan jalqabaati.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Daa'imman dubaraa kunneen mataansaanii duubaan walitti maxxanee dhalatan

Wal'aansa baqaqsanii yaaluu kana eegaluun dura ji'ootaaf qophaa'aa akka turan kan himan hoogganaan wal'aansa dhibee sammuu giddugala fayyaa Soroka Mickey Gideon, dhiphina keessa darbuun amma milkaa'uu dubbatan.

''Wanti hundinuu akkuma abdannetti nuuf milkaa'e, akkaan gammanneerra.''

Daa'imman dubaraa bara 2020 sammuun isaanii duubaan walitti maxxanuun dhalatan kunneen yeroo ammaa gargar bahanii akkuma dhala namaa kamittuu jiruu mataasaanii jiraachuu danda'aniiru.