Lammiileen Ertiraa mana hidhaa Masriitii hiikaman biyyatti deebi'uu lubbuusaaniif sodaatan

Lammiilee Eertiraa biyyatti deebi'uu lubbuuf sodaatan

Madda suuraa, Amnesty

Lammiileen Ertiraa mana hidhaa Masrii irraa gadhi dhiifaman lubbuu keenyaaf sodaanna jechuun biyyasaaniitti deebi'uu akka didan Amnastii Intarnaashinaal ibse.

Gareen mirga dhala namaaf quuqamuun beekamu Amnastii Intarnaashinaal namoota kunneen wabeeffachuun akkas jedhee gabaase: ''Akkaan sodaanneerra. Ertiraatti deebifamna taanaan ajjeechaatu nu eeggata.''

Amnastiin garee mirga namoomaaf falmu biraa fi rogeyyii waliin ta'uun akkaataa namoonni kunneen, Kibrom Adhaanom Okbazgiifi Alam Tasfay Abrahaam, mana hidhaatii ba'uu danda'aniifi osoo sodaa akkanaa qabanii biyyatti deebifamuu hin qaban jechuun duula gaggeessaa turan.

Lammiileen Eertiraa kunneen murtii malee waggoota saddeetiif mana hidhaa Masrii keessa turan.

Erga mana hidhaatii gadi dhiifamanii biyyatti deebi'uunsaanii waan hin oolle ta'ee gaafa murtaa'u, duulli isaan baraaruu eegalame.

Gareen dhimma Eertiraaf dubbatan ammoo namoonni lameen dirqama loltummaa dheessanii biyyaa miliqan jedhu.

Ertiraatti dargaggoonni leenjii loltummaa fudhachuun biyya tajaajiluun dirqama.

Amnastiin akka jedhutti namoota kunneen osoo isaan sodaa lubbuu qabanii biyyatti deebisuun seera idil-addunyaa cabsuudha.

Gadi dhiifamanii isa booda ''mirga koolugaltummaa gaafachuu argachuu qabu,'' jedhe Amnastiin.

Dhimma kanarratti aanga'oonni mootummaa Masrii hanga yoonaa homaa hin jenne.

Waggoota kurna lamaan darban keessatti lammiileen Ertiraa kumaatamaan lakkaa'aman biyyaa baqachuun, kaan osoo gara biyyoota Awurooppaa ce'uuf imalarra jiranii gammoojjii sahaaraa fi galaana Meediteraaniyaanii keeessatti dhumaniiru.

Mootummaan Ertiraa dhiittaa mirga namoomaatiin addunyaarratti maqaansaa ka'a.

Isaan keessaa humnaan waraanatti nama galchuu, amantii namaatiin nama adabuu fi hacuuccaan siyaasaa isaan ijoodha.

Mootummaan Ertiraa himannaa kana ni waakkata.

Bara 2018 lammiin Eertiraa US irraa gara biyyaa deebifame, osoo karraarra jiruu buufata xiyyaaraa Kaayirootti of-ajjeese.