Haadhaafi ilma walarguuf waggaa 58 eegan

Moliifi Kalviin

Madda suuraa, Martin Giles/BBC

Kalviin Bareet nama haadha malee guddatedha, garuu guyyaa tokko haadhaa isaa argachuuf hawwii malee oolee hin bulle.

Haadha isaa waggaa 58 booda eessa barbaadee eessatti argate? Haatiifi ilmi adda bahanii waggaa 58 wal argachuun ammoo miira akkamii qaba?

"Waggoota kana hundumaan booda onneen kiyya duwwaa ture dhuma irratti waan ta'een na guute."

Kun akka itti Kalviin Bareet yeroo haadha isaa ijoollummaatti adda irraa bahe waggaa 60tti siquun booda argatetti kan dubbatedha.

Ga'eessa umuriin isaa waggaa 64 ta'e Ameerikaa Michigaan keessa jiraatu haadha isaa Molii Payinee jedhamtu umuriin ishee waggaa 88 taate umurii guutuu barbaade.

Faanni haati isaa ammoo biyya Yunaatid Kingdam akka ta'e ni ciicata ture.

Garuu haatiifi ilmi dhuma irratti kan walarguu danda'an dhamaatii intala Kalviin Baretiin ture.

Maal goote?

Maakenzii kan jedhamtu intalli Kalviin Baaret qorannoo DNA gageessuudhaan akkayyaashee kana imala dheeraan booda bira geesseetti.

Intalli Kalviin kun dura DNA obboleessa akkayyaashee US ture qorachiifte.

Madda suuraa, Stephen Payne

Aadde Molii Payneen paayiletii US Boob Baareet jedhamu waliin bara bara 1950ota keessa yeroo inni UK jiru wal baran.

Haatiifi abbaan Kalviin Amajji 1955 Waldaa Kiristaanaa St Mari Faawulmeree, kan Kaambriijishaayer keessatti walfuudhan.

Kun osoo gara UStti hin deemiin dura ture.

Madda suuraa, Stephen Payne

Kalviin ilma isaanii angafa yoo ta'u, bara 1957 keessa dhalate. Dhalli isaanii lamaffaan ammoo Mikaa'el akkuma dhalateen Aaddee Moliin US irraa gara UKtti deebite.

Kanaaf, Aadde Moliin ijoolleeshee lamaan UStti dhiifteetu gara biyyashee UKtti kan deebite.

"US keessa badeen guutummaan guutuutti addan bahe," jette.

"Yeroo sanatti ijoollee kiyya yaa turuuti ofiyyu kunuunsuu hin dandeenyen ture.

"Akkan biyya deemuuf obboleessi kiyya tikeetii naaf ergee jenneen kan fedhe ta'eyyu biyya gaheen ijoolleekoottin deebiya jedheen deeme. Garuu akkan yaade hin taane."

Madda suuraa, Stephen Payne

Aadde Molii Paayneen xalayaa harkaan barreeffameefi kennaa ayyaana Qilleefi yaadannoo ijoolleesheef ergitullee isaan hin qaqqabne.

"Deebiyee deemuuf yaaleen ture," jetti.

"Ijoolleen dhiiraa kun narraa fudhataman," jechuun dubbatti.

Madda suuraa, Stephen Payne

Kalviin Baareet yeroo dhumaa kan haadha isaa waliin awlarge umuriin isaa waggaa ja'a wayita jiru ture.

Isaafi obboleessa isaa abbaafi akkayyaa isaaniitu guddise, garuu waa'een haadha isaanii isaanitti dubbatamee hin beeku.

Madda suuraa, Martin Giles/BBC

Kalviin Baareet haadha isaa iyyaafachuu kan jalqabe yeroo umuriin isaa waggaa 27 guutee ture. Kun ammoo erga abbaan isaa bara 1984 boqoteedha.

"Waanan ishee dhabeef barbaachi ishee argachuu waan akka araada wa'yii natti ta'ee ture," jedha.

"Ishee malee jiraatanii darbuun rakkisaa ture. Lubbuun jirtiifi duuteettii isheellee hin beeku."

Ebla keessa garuu oduu waggoota 40 oliif eegaa ture dhaga'e. Oduun kunis intaluma isaarraa haadhakee argeera jechuun kan isheen itti himtedha.

Oduu aagaa akkasii namaaf yaa kennu, deessee ofii umurii waggaa ja'atti dhabanii waggoota 58 booda rgachuu!

"Waan ajaa'ibaa ture," jedha.

"[Yeroo gara UKtti balali'utti] kutaa kilaawud naayin keessan ture. Imimmaantu na hudhaan deema."

Madda suuraa, Martin Giles/BBC

Jarri lamaan osoo qaamaan buufata xiyyaaraa UK Herzroowu keessatti wal hin argiin dura ji'a Caabsaa keessa yero jalqabaatiif Facebool irratti ergaa waliif barreessan. T

"[Akkuma buufata xiyyaarichaa gahaniin] Ani kallattiidhumaanan isheetti fiige.," jedhe Kalviin Baareet.

"Harka koo itti maradheen ishee hammadhe.

"Akkuma daa'imaan daaddee jechuun jalqabes. Hariiroon [haadhaafi dhalaa] sun achuma jira.

"waan akka onnee kiyya duraan qullaa turetti wanti tokko yeroo kana hundumaan booda dhufee natti guuteetti natti dhaga'ame."

Madda suuraa, Martin Giles/BBC

Aadde Molii Paaynee, yeroo ilmi obboleessa ishee US keessatti intalli ilmakee barbaaddee na argitee na dubbisteetti jedhu "amanuu hin dandeenye," jette.

"Ani baayyeen gammadde. Anaaf fudhachuufiyyi cimaa ture," jette.

Yeroo jalqaba walarganittis "gammachuu daangaa hin qabnetu" itti dhaga'ame.

"Onneen kiyya akka isa na keessaa ba'uuf jedhuutti dhahataa ture."

Madda suuraa, Martin Giles/BBC

Erga walarganii ka'aniis ilmaafi haaati yeroo isaanii gara caalu waliin abarsan hanga Kalviin Michigaanitti deebiyutti. "Waaliin haasofnee wal baraas turreerra," jedhe Kalviin.

Kalviin amma hojii ittisa balaa ibiaa keessa hojjechaa ture keessaa soorama bahee jira.

"Yaadannoowwan durii kaasnee waliin haasa'aa turre.

"Dhugaa hin fakkaatu. Ammallee kun dhugaa ta'uu isaa amanuudhaaf rakkachaan jira."

Turtii yeroo dheeraa booda walarganii nagaatti waliin jechuun ammas "rakkisaadha", garuu waggaa 58 booda waliin ta'anii Ayyaana Qillee dabarsuuf karoorfachaa jiru.

"Ilmi kiyya Mudde keessa waggoota kana hundumaa booda Ayyaana Qillee akka waliin abarsinuuf ni dhufa," jette AAdde Paynee.

"Ayyaana Qillee irratti na gargaaree muka Qillee keenya waliin ni faayessina.

Miira ilmashee kana waliin deebitee walarguusheetiin itti dhaga'ame jechaan ibsuun rakkisaadha jetti Aadde Molii Paayneen.

Haalli jireenyaafi carraan tokko tokko dhalarraa adda nama baasullee," jaalala gadi fagoo ani siif qabu kana haati kamiyyu haadhasheetiif akka hin qabne," itti himeera jetti Aadde Moliin Paayneen.

"Akkam akka gadi fagoo ta'e siif ibsuu hin danda'u.

"Baayyisee jaalala gadi fagoo ta'en isaaf qaba."