Taalibaan Kora Waliigalaa UN irratti haasaa taasisuuf gaafate

Qondaala Taalibaan

Madda suuraa, Getty Images

Taalibaan Kora Waliigalaa UN torban kana Niiw Yoorkitti taa’amutti hogganoota addunyaaf haasaa taasisuuf gaaffii dhiyeesse

Ministeerri haajaa alaa garee kanaa Wiixata darbe xalayaadhaan gaaffii kan dhiyeesse yoo tahu, Koreen UN’illee murtoo itti kennuuf adeema.

Taalibaan dubbii himaasaa Dohaa jiru, Suhaal Shahiinis UN’tti ambaasaaddara Afgaanistaan gochuun muudeera.

Gareen baatii darbe Afgaanistaan to’ate ergamaan mootummaa duraanii kana booda biyyattii bakka hin bu’uu jedhe.

Gaaffiin hirmaannaa walgahii sadarkaa olaanaa kuni koree eeyyama keennitootaa biyyoota kanneen akka US, Chaayinaa fi Raashiyaa of keessaa qabuun ilaalamaa jira jedhan dubbii-himaan UN.

Haa tahu malee walgahii Kora Waliigalaa Wiixata taasifamuun dura waan murteessan miti. Hammasitti bakka bu’aan Afgaanistaan duraanii Gulaam Ayizaaksaayi ambaasaaddara tahuun itti fufa.

Innis guyyaa dhumaa walgahii kanaa gaafa Fulbaana 27 haasaa ni taasisa jedhameeti eegama. Haa tahu malee Taalibaan ergamni nama kanaa biyyattii bakka hin bu’uu jedheera.

Biyyootni baayyeenis kana booda Pireezidantummaa Ashraaf Gaaniif beekamtii hin kennanii jedhe.

Gaaniin yeroo waraanni Taalibaan magaala guddoo biyyattii Kaabuulitti dhiyaachaa dhufan, gaafa Hagayya 15 biyyaa bahan. Ergasii koouugaltummaan United Arab Emirates jiru.

Yeroo Taalibaan bara 1996-2001 Afgaanistaan qabatee turetti, ambaasaaddarri yeroos mootummaa isaan kuffisaniin muudamee ture hanga koreen eeyyama kennu murteessutti ergamasaa itti fufee ture.

Walgahii gaafa Kibxataa taa’ameen Kaataar hoggantoonnii addunyaa Taalibaan waliin haasaa akka itti fufan gorsite. ‘’Isaaniin akka hin hirmaanne gochuun mankaraarsummaa fi morkiitti geessa mariin garuu bu’aa argamsiisuu danda’a,’’ jedhan bulchaan Kaataar , Sheek Taamiim bin Haamaad Al Thaanii

Dhimma Afgaanistaan irratti Kaataar marii’achiistuu ijoo tahaa jirti. Taalibaaniifi US gidduutti haasaaf haala mijeessuun humnooti Nato US’n hogganaman akka bahan gochuun waliigaltee 2020 taasifameen raawwateera.

Biyyattiin lammiilee Afgaanii fi biyyoota biroo yeroo Taalibaan biyya qabate baqachiifteetti, Afgaan keessattis haasaan akka taasifamu haala mijeessiteetti.