Saamu'el Eto'o pireezdantii federeeshinii kubbaa miillaa Kaameruuniif akka dorgomu ibse

Samuel Eto'o

Madda suuraa, Getty Images

Taphataan kubbaa miilaa gameessi duraanii Kaameeruun Saamu'el Eto'o pireezdaantii federeeshinii kubbaa miillaa biyyattii ta'uuf akka dorgomu beeksise.

Kilaboota kubbaa miilaa bebbeekamoo addunyaa Baarseloonaa fi Intar Miilaaniif taphachaa kan ture Saamu'el Eto'o, akka pireezdantummaaf dorgomu Kibxata kaleessaa miidiyaa hawaasuummaa isaarratti beeksise.

''Jaalalan Kaameruuniif qabuu fi fedhii olaanaa an kubbaa miillaaf qabutti akkan murtee kanarra ga'u na dirqamsiise,'' jedhe.

"Yeroon deemaa jira. Taa'anii waan dhufu qofa eeguun furmaata hin ta'u. Yeroon itti damee kubbaa miillaa keenya deebisnee ijaarru amma,'' jedhe Saamu'el Eto'o.

Filannoon barfatee yoona ga'e kun Muddee dhufu gaafa 11 gaggeeffama.

Itti aansuun ammoo Amajjii 9, 2022 tapha waancaa Afrikaatu qopheessummaa Kaameruuniin biyyattiitti gaggeeffama.

Gameessi kubbaa miillaa umrii waggaa 40 Saamu'el Eto'o, damee kubbaa miillaa keessatti namoota milkaa'ina guddaa argamsiisan muraasa keessaa tokko.

Biyyasaa Kaameeruuun akkasumas biyyoota Awurooppaa keessaa Italii fi Ispeeniif gumaacha guddaa gochuun beekamtii olaanaa nama argateedha.

Yeroo afur taphataa collee Afriikaa jedhamuun kan badhaafame Saamu'el Eto'o biyyasaaf taphoota 118 taphaterratti goolii 56 galchuun rikoordii qaba.

Saamu'el Eto'o kilaboota Ingilizii keessaa Chelsii fi Evertan keessa taphateera, turtii dirree kubbaa miilaas erga gara Qaataar imalee booda goolabe.

Sadarkaa idil-addunyaatti biyyasaa Kaameeruuniif yeroo lama, bara 2000 fi 2002, Waancaa Tapha Kubbaa miilaa biyyoota Afriikaa argamsiiseera.

Dabalataan bara 2000 dorgommii Olompikii Siidnii irratti badhaasa worqii argateera.

Saamu'el Eto'oo pireezdaantummaa federeeshinii kubbaa miillaa biyyasaaf akka dorgomu kan ibse, wayita lammummaasaarratti gaaffii ka'aa jiruttidha.

Namni lammummaa biyya lamaa qabu dorgomuu akka hin dandeenye ibsamee ture.

Saamu'el Eto'o wayita kilabii Baarseloonaa keessa turetti lammummaa Ispeen argatee ture.