Covid-19: Ameerikaatti lakkoofsi namoota Covid-19n du'anii kuma 800 caale

Namtichi maaskii kaawwate alaabaa bira darbaa osoo jiruu

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Alaabaa adii tokkoo tokkoo namoota Civid-19n US keessatti lubbu dhabaniif dhaabame

Ameerikaatti lakkoofsi namoota sababii Civd-19n du'anii 800,000 kan caale yoo ta'u, kunis addunyaa keessaa biyya duuti olaanaan itti galmaa'e jedhameera.

Biyyattii keessatti namoonni hanga ammaatti vaayirasichaan qabaman ammoo miiliyoona 50 kan guute Wiixata darbe.

Du'aatii irra caalaaniis kan galmaa'e gaheessoota talaallii hin fudhatiin biratti yoo ta'u, lammiilee Ameerikaa baayyeen bara 2020 irraa 2021 keessa du'an.

Ammas Ameerikaan keessatti haalaa ariifataa ta'ee duutii dabalaa jiraachutu himame.

Namoonni kuma 100 kan du'an torbanoota 11 darban keessatti qofaa yoo ta'u, kunis erga dhukkubichi mudatee kaasee isa baayyeedha jedhameera.

Ameerikaa keessatti namni dhukkubichaan qabame jalqabaa Covid-19n du'uun erga Siyaatil keessatti mirkanaa'e guyyoonni 650 darbeera.

Erga talaalliin Pfizer kan jalqabaa US keessatti mirkanaa'ee kaasee, duutii kuma 300 ol galmaa'eera.

Ebla 2021 keessaa dabalataan talaaliiwwan lama, Moderna fi kan tokkoonsaa qofti fudhatamu Johnson & Johnson mirkanaa'anii namoota umuriin gaheessaa hundaaf dhiyaataniiru.

Nammoonni kumni 800 sababbii Covid-19n lubbuusaanii dhaban kunneenis baayyina ummata magaalaa Boostan ykn Waashingitan DC kan caaluudha.

Lmmiileen Ameerikaa amma dhukkuba kanaan du'anis kanneen yeroo Waaraana Addunyaa 2ffa du'anii dachaa lama ta'uuf jera jedhameera.

Walumaagalattis duutii Covid-19n US keessatti mudate kan biyya kamuu ni caalaa.

Ittaanuun lammiilee hedduun kan jalaa Covidn duu'an Biraaziil yoo taatu, du'a kuma 616ti galmaa'e. Indiyaa keessatti ammoo namoota kuma 475tu du'e.