Kiristaanummaa

 1. Batsakaana dhiyeenya kana cufamte

  Waldaan Makaana Iyyasuu Damee Faransaay Lagaasiyoon, iyyata nama dhuunfaa sagaleen waldittii keessa baha na jeeqeera jechuun dhiyeeffateen akka cufamtu murtee darbe mormuun mana murtii Federaala Olaanaa Dhaddacha Ijibbaataatti ol iyyannoo dhiyeeffatte.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Waldaa Kiraayist magaalaa Malakkaa keessa argamtu

  Morkii seeraa waggootii kudhaniif gaggeefamaa ture irratti, manni murti olaanaa Maleezhiyaa qajeelfama Kiristaanoonni Waaqayyoo jechuuf jecha ‘Allaah” jedhu akka hin fayyadamneef dhorku akka haqamuuf murteessera.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Mike Thomson

  BBC News

  Faarah fi abbaa ishee

  Faaraah ijoollee ganna 12 yoo taatu mana warrashee Paakistaan irraa bona darbe butamte. Intalli kuni hidhamtee fuudhamteetu amantiishee gara Islaamaatti geeddaruun nama ishee butettti akka heerumtu taasifamte. Kuni carraa ijoollee amantii Kiristiyaanaa,Hinduufi Siik  qaban dhibbaan lakkaa’amanii taheera.

  Dabalata dubbisi
  next