Indooneezhiyaa

  1. Miseensa MPU kan ta'e Muukhiliis yeroo addabaabaayiitti reebamutti miira inni agarsiisaa jiru

    Namichi lammii Indoneezhiyaa umuriin isaa ganna 46 ta'e yakka sagalgaluurratti seera baasuun beekama. Haata'u malee, ofii isaa sagalgaluurratti qabamee uleedhaan si'a 28 yoo rukkutamu, dubartiin inni waliin sagalgale kunis uleedhaan si'a 23 dhaanamteetti.

    Dabalata dubbisi
    next