Intarneetii

 1. Asxaa Facebook fi mallattoo uggurame

  Itoophiyaa bakkeewwan garaagaraatti erga Dilbata galgalaa as namoonni Facebook fayyadamuu akka hin dandeenye barreessaa turani. Dhimma kana kan mirkaneesse dhaabbatni Itiyoo Telekoom deebi'e dalagaa akka jiru hime.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Utubaa teelee

  Yeroo bilbila keessaniin interneeta fayyadamtan saffisa interneetii qabdaniin mallattoowwan gara garaa argitu. Fakkeenyaaf mallattoowwan E, O, GPRS, 3G fi 4G kanneen jedhaman muraasa isaaniiti. Kanneen keessaa ammoo 4G kan jedhamu kun isa saffisaadha jedhamudha.

  Dabalata dubbisi
  next