Siyaasa

  1. Bara 2013 Itoophiyaan wantoota ijoo hedduu haala biyyattiifi ummata qormaata keessa galchanitu raawwate

    Barri 2013 xumuramaa jiru taateewwan gurguddoo garaa garaa biyya keessa qofaa osoo hin taane sadarkaa idil -addunyaatti Itoophiyaa ijoo dubbii taasise itti mudateera. Kunneen biyyattii qormaata guddaa keessa kaa'eera. Mee gabaabinaan haa ilaallu.

    Dabalata dubbisi
    next