Soorataa fi sirna nyaataa

  1. Teedii, mucaa sababa waraana Tigiraayiin qe'ee irraa buqqa'eeru, gargaarsi xiinsammuu yoo kennamuuf, IOM

    Teediin mucaa ganna 12 yoo ta’u, ogeeyyiin Dhaabbata Godaantota Idil-Addunyaa (IOM), fayyaa sammuufi gorsa xiinsammuu wayita gaafatan ‘’miira gammachuutu natti dhaga’ama’’ jedhee yeroo sanatti ibsee ture.

    Dabalata dubbisi
    next