Isilaama

  1. Anga'oota olaanoo Iraan

    Iraan haala sirna addaa biyyattiin ittiin bultuutiin amma pirezidaantii haaraa argatteette jirti. Sirni siyaasaa Iraan waxaxaafi adda yoo ta’u, qabiyyee barsiisa Islaamummaa jabanaafi dimokiraasii of keessatti hammate qaba.

    Dabalata dubbisi
    next