Televizyinii

 1. Duulli farra jibbaa sanyummaatiin gaazexeessitoota Yugaandaa qeeqame

  Garee shubbistootaa
  Image caption: 'Lubbuun Gurraachotaas Lubbuudha' kan jedhuufi 'Lubbuun Nama Hundaa Lubbuu dha' kan jedhu irratti mormii guddaatu jira

  TV’n Yugaandaatti argamu tokko erga hojjattoonnisaa tiishartii ‘Lubbuun nama hundaa lubbuudha’ jedhu uffatanii sagantaa tokkorratti argamanii booda dhiifama gaafachuuf dirqameera.

  Nama dhuunfaatiin kan bulu NBS daawwattoota isaatti karaa tiishartiiwwan Kanneenii ergaa dogoggoraa dabarsuuf yaadee akka hin taane himuun, fuulduratti of-fooyyessina jedheera.

  ‘Lubbuun namoota hundaa lubbuudha’ kan jedhu yeroo hedduu kan fudhatamu warreen cunqursaa gurraachotarra ga’u falmachuuf ‘Lubbuun Gurraachotaas Lubbuudha’ jedhan yaada saanii busheessuu akka ta’etti fudhatama.

  Duulli Lubbuun Gurraachotaas Lubbuudha jedhu erga Joorji Filooyid ajjeefamee booda irra deebiin eegalamee jira.

  TV’n Yugaandaa kun suuraawwan gareen kun tiisharticha uffachuun maxxanssan balleessus, viidiyoon shubbisaa isaani hafee jira.

  Suuraawwan isaanii Tiwiitar irratti qoodamanii kan jiran yoo ta’u,

  Du’aatii Joorjiin guyyoota muraasa booda dhaabbatichi gareen kun uffannaa sana uffatanii ba’uuf hayyamuu isaatti miidiyaa hawaasaa irratti qeeqni guddaan akka itti ka’u taasisee jira.

  Adda addummaan ergaa lameen kana giduu jiru Afriikaanotatti barsiifamuu qaba jedhama jedhu qeeqxonni kunneen.