Industirii uffataa

 1. Eliyaas Muluugeetaa Hordofaatiin

  BBC Afaan Oromoo

  Genzebe Dibaba

  Uummatni Oromoo Itoophiyaa keessa jiran, lakkoofsaan saboota kaan irra guddaa tahanis, ifatti aadaafi eenyummaa isaanii mul'isuuf rakkatu turan. Dhiibbaa ifatti mul'atuufi dhokataa ta'een Afaan isaaniin uummata fuulduratti dubbachuu dabalatee, eenyummaa isaanii akka barbaadanitti ibsachuuf danqaaleen garagaraa turan. Haalawwan aadaa ummatichaa itti calaqisu keessaa tokko gama uffata aadaatiin.

  Dabalata dubbisi
  next