Xaaliyaanii

  1. Gaazexeessitoon yeroo kallattiin tamsaasaa jirtu

    Deggaraan kubbaa miilaa Xaaliyaan geezexeessituu tamsaasa kallattiirra turte 'teesumashee keessa' rukkutuu isaatiif Poolisiin Xaaliyaan qophiiwwan ispoortiirratti waggoota sadiif akka hin hirmaanne dhorke.

    Dabalata dubbisi
    next