Deenmaark

  1. Haarii Keen, karra eegaa Denmaarki, K Shimaayikil, Isterliingii fi Hoyebergi

    Ingilaandi tapha xumuraa Waancaa Awurooppaaf darbuuf har'a Deenmaarki waliin Wembileey irratti morkii taasifti. Yoo mo'atan erga bara 1966 kubba miilaa dhiiraan yeroo jalqabaaf xumuraaf darbuu isaaniiti.

    Dabalata dubbisi
    next