Mirgoota Dubartootaa

 1. Gaazexeessitoon yeroo kallattiin tamsaasaa jirtu

  Deggaraan kubbaa miilaa Xaaliyaan geezexeessituu tamsaasa kallattiirra turte 'teesumashee keessa' rukkutuu isaatiif Poolisiin Xaaliyaan qophiiwwan ispoortiirratti waggoota sadiif akka hin hirmaanne dhorke.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Hojjetooa Maakdoonaald

  Hojjetoonni Maakdoonaald magaalota Ameerikaa 12 keessatti argaman komiiwwan miidhaa saal-qunnamtii waliin wal qabatanii dhufan haalli dhaabbatichi ittiin keessummeessu sirrii miti jechuun hojii dhaabuufi hiriira bahuun mormii gaggeessan.

  Dabalata dubbisi
  next