Fayyaa Dubartootaa

 1. Pallavi on pink sofa

  Manneen barnootaa Indiyaa hedduu barnoota saal qunnamtii hin barsiisani, kanaaf maatiin ijoollee isaanii wa’ee wal qunnamtii saalaa fi hariiroo jaalalaa barsiisuun irra jiraata. Garuu yeroo hedduu maatiin akkamiin akka barsiisan hin beekani jechuun leenjistuun wal qunnamtii saalaa Pallavi Barniwaal BBCtti himteetti.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Suura Latiifaan hiriyootashee waliin irratti mul'atte

  Gara dhuma torban kanaa miseensa maatii mootii kan taate Intalli Mootii Dubaay Laatiifaan suurri ishee Inistaagiraama irratti argamuun isaa ijoo dubbii ta'eera. Haalli Intalli Mootii Dubaay Latiifaan irra jirtu kun yeroo dheeraatiif ijoo dubbii ta'ee tureera.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Deessuu mucaa waliin

  Dubartoonni baatii sagaliif garaatti baatanii erga dahanii booda qaama isaanii irratti jijjiramni yoo dhufu mul'ata. Akkasumas dubartoota tokko takkoo irratti ammoo jijjiramni amalaa akka mul'atu dhagahama. Saababiinsaa maali? Deessuu haala sana keessa dabarte dubbifneera.

  Dabalata dubbisi
  next
 4. tampons on pink background

  Wayita talaalii Covid fudhachuuf beellama qabattan miidhaa talaallichaan walqabatee dhufuu malu(side effects) ilaalchisee akeekkachiisi ni kennama. Fakkeenyaaf ho'a qaamaa, mataa bowwuu fi dadhabbiin irree(buusaawwan harkaa) irratti mul'atan isaan muraasa. Yeroon marsaa laguu dubartii jijjiiramuun garuu as keessatti hin tarroofne.

  Dabalata dubbisi
  next