Qo'annoo waa'ee ilma namaa

  1. Dhalli namaa jalqabaa kan jireenyasaa adamoodhaan hoogganataa ture yoom dubbachuu akka eegale beektuu? Wayita sana dubbiin afaanii nama muraasa gidduutti ture amma garuu afaanonni kumaatamaan lakkaa'aman addunyaarratti uumamuu danda'aniiru. Kun attamiin ta'e?

    Dabalata dubbisi
    next