Garee Motummaa Isilaamummaa

  1. Dubartoota shanan BBCtti dubbatan

    Biyyoonni gara garaa baay'een seerawwan Islamaatiin bulu, garuu muuxannoo Shari'aa jala jiraachuu bakka jiraaturratti hundaa'uun garaa garummaa qabu. Dubartoonni shan biyya jiraatanirraa isaaniif maal akka fakkaatu BBCtti himaniiru.

    Dabalata dubbisi
    next