Imala qilleensaa

 1. Taaksiiwwan Aviyeeshinii Joobii yaali balaliinsaa irratti

  Teessoo isaa Ameerikaa Kaaliiforooniiyaa kan taasifate Joobii Aviyeeshin konkolaatawwan balali'an omishuun dhaabbata jalqabaa ta'eera. Hanga maattis nageenyummaafi bu'aa qabeessummaa konkolaataawwan kanneenii sakkata'uuf yaaliiwwan balaliinsaa kumaa olii taasiseera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Xiyyaara abbummaansaa kan Air Arabia Maroc ta'e

  Ispeen keessatti buufataalee daandiiwwan qilleensaa imaltoonni itti baayyatan keessaa tokko kan ta'etti, Jibaata darbe yaalii imaltoonni seeraan ala gara biyyattii galuuf taasisaniin wal qabatee buufanni daandii qilleensaa sa'aatii dheeraaf cufamun ibsame.

  Dabalata dubbisi
  next