Kuubaa

  1. Hektooriifi ilma isaa Kiristiyaan

    Biyya Kuubaatti waan mi'aawu keessumaa karameellaa daa'imaaf kennuun waan baramedha. Garuu, inni isa tokkoof kennaa isa kaan ajjeesuu danda'a jechuun wanti sukkaarri tti baay'ate ilma isaa du'aaf saaxiluu akka danda'u namni ilmi isaa rakkoo akkanaa qabu ni ibsa.

    Dabalata dubbisi
    next