Gamtaa Awuroppaa

  1. Paarlaamaa Gamtaa Awurooppaa

    Hanga dhuma ji'a faranjootaa kanaatti dhiyeessii deeggarsa namoomaa wajjin walqabatee jijjiiramni guddaan tokko yoo dhufuu baate aanga'oota Itoophiyaa, kan Eertiraafi TPLF irratti qoqqobbiin akka kaahamus yaadni dhiyaateera.

    Dabalata dubbisi
    next