samii abuuruu

  1. Namticha hawwarratti salaaxaa biqilchu

    Hawaa keessatti astironomarooti fayyaa gaariin akka turan gochuuf kuduraalee hedduu soorachuun barbaachisaaha. Garuu orbiitii keessatti akkamiin kuduraa biqilfachuu danda’u? Salaaxaan namicha tokko biqilchaa jiru tarii deebii qabachuu mala.

    Dabalata dubbisi
    next